Legal protection of geographical indications

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Мазуренко, Світлана Вікторівна
Мазуренко, С. В.
Mazurenko, Svitlana V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Використання засобів індивідуалізації є надзвичайно важливим для здійснення економічної діяльності. На додаток до розрізняльної функції, засоби індивідуалізації покликані інформувати споживачів про якість та джерело походження товарів, послуг, а також просувати товари та послуги. Засоби індивідуалізації є важливими складовими ділової репутації суб’єкта господарювання, оскільки думка споживачів, конкурентів та інших осіб щодо суб'єкта господарювання пов’язана, насамперед, з індивідуальними позначеннями. Зміст терміна «засоби індивідуалізації» не обмежується цими трьома об’єктами інтелектуальної власності і охоплює багато інших позначень, що використовуються для ідентифікації у сфері цивільних правовідносин. Розвиток глобальної інформаційної мережі (Інтернет) призвів до розширення традиційного переліку індивідуалізованих засобів інтелектуальної власності. Пошукові системи, що використовуються для звернення до інформаційних ресурсів в Інтернеті та ідентифікації товарів та послуг, їх виробника або географічного зазначення, викликають високу ймовірність конфліктів між суб’єктами прав на доменні імена, торговельні марки, назви підприємств та географічні зазначення. Географічні зазначення є засобами індивідуалізації товарів. На міжнародному рівні вже склалася і діє досить розгалужена і ефективна система правової охорони географічних зазначень. Використання джерел походження товару є важливим інструментом покупця про походження продуктів з визначеною якістю. Зазначення походження товару можуть бути використані для промислових і сільськогосподарських для зазначення джерела походження товарів і послуг. Одна із цілей використання складається у сприянні торгівлі шляхом інформування продуктів та повинна бути доступною для використання усіма виробниками в цьому районі. За рахунок своєї функції індивідуалізації географічне зазначення повинно виділяти із маси однорідних товарів товари, що володіють у порівнянні з іцими товарами особливими властивостями. Традиційна державна підтримка виробників багатьох країн із розвиненою ринковою економікою призвела до створення і становлення всієї сучасної системи охорони та захисту найменувань місць походження товарів. З іншого боку, у країнах з невисоким рівнем сільськогосподарського виробництва охорона найменувань місць походження товарів виглядає щонайменше передчасною. У багатьох країнах важко встановити товари, місце походження яких вказує на їх особливу якість. Якщо ця продукція призначена в основному для внутрішнього споживання і не є конкурентоспроможною на зовнішніх ринках як за якісними, так і за ціновими характеристиками, охорона найменувань місць їх походження не є актуальною, виглядає надуманою і є зайвою. Зазначення походження товарів може мати словесну, зображувальну форму, виступати у вигляді національного символу, географічної карти тощо. Водночас зазначення походження товарів слід відрізняти від загальновживаних позначень товарів певного виду, не пов’язаних із конкретною місцевістю їх виготовлення, незважаючи на те, що вони містять назви географічних об’єктів.
The use of means of individualization is essential for the pursuit of economic activity. In addition to the distinctive function, the means of individualization are intended to inform consumers about the quality and source of origin of goods, services, as well as to promote goods and services. Means of individualization are important components of an entity's business reputation, since the opinion of consumers, competitors and other persons about an entity is associated, first and foremost, with individual designations. The content of the term ‘individualization means’ is not limited to these three intellectual property objects and covers many other designations used for identification in the field of civil legal relationships. The development of the global information network (Internet) has led to the expansion of the traditional list of individualized means of intellectual property by incorporating a new specific element, the domain name, into it. Vocabularies used to address information resources on the Internet and identify goods and services, their manufacturer or geographical location cause a high likelihood of conflicts between owners of domain names, trademarks, business names, and geographical indications. Geographical indications are a means of individualizing goods. At the international level, a fairly extensive and effective system of legal protection of geographical indications has already developed and operates. The use of sources of origin of goods is an important tool for the buyer about the origin of products of a certain quality. Indications of origin of goods can be used for industrial and agricultural to indicate the source of origin of goods and services. One of the purposes of use is to facilitate trade through product information and should be available for use by all producers in the area. Due to its function of individualization, the geographical indication should distinguish from the mass of homogeneous goods goods that have in comparison with these goods, special properties. Traditional state support for producers in many countries with developed market economies has led to the creation and formation of the entire modern system of protection and protection of appellations of origin. On the other hand, in countries with a low level of agricultural production, the protection of appellations of origin seems at least premature. In many countries, it is difficult to identify goods whose place of origin indicates their special quality. If these products are intended mainly for domestic consumption and are not competitive in foreign markets in terms of both quality and price characteristics, the protection of appellations of origin is not relevant, looks far-fetched and is redundant. Indication of the origin of goods may have a verbal, pictorial form, act as a national symbol, map, and so on. At the same time, the indication of the origin of goods should be distinguished from the commonly used designations of goods of a certain type, not related to a specific place of manufacture, despite the fact that they contain the names of geographical features.

Бібліографічний опис

Мазуренко С. В. Legal protection of geographical indications / С. В. Мазуренко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 62-71.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, засоби індивідуалізації, географічні зазначення, зазначення походження товарів, means of individualization, geographical indications, indications of origin of goods

Цитування

Мазуренко С. В. Legal protection of geographical indications / С. В. Мазуренко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 62-71.