Phonologische merkmale des glottisschlageinsatzes beim vorlesen im bundesdeutschen fernsehdiskurs

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Frumkina, Aryna
Фрумкіна, Арина Леонівна
Фрумкіна, А. Л.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Статтю присвячено проблемі вивчення варіативності глотального приступу та його редукованих варіантів - глоталізації та безшовного переходу у федеративно-німецькому варіанті вимовного стандарту на матеріалі підготовленого читання дикторів та модераторів суспільно-правового телебачення Німеччини (канали ARD, ZDF, DW-tv). Гортанна змичка є унікальною особливістю федеративної-німецької системи вокалізму, що вjдрізняє його вjд австрійських та швейцарських варіантів стандартної німецької вимови. Зі зменшенням артикуляторного напруження, кількість реалізації глотальної змички може зменшитися. У нашому дослjдженні, були вивчені акустичним аналізом наступні типи глотального приступу: (1) глотальний приступ (нім. Glottisschlageinsatz) (2) «скрипуча» фонація (нім. Glottalisation) та (3) відсутність приступу (нім. nahtloser Obergang). Основною особливістю німецької звучної мови є ослаблена ступінь напруженості артикулюючих органів, в результаті якої звуки піддаються сильній модифjкації не тільки в службових словах, але й в знаменних. В системі німецького вокалізму вjдзначається тенденція до делабіалізації огублених голосних і часткової лабіалізації нелабіалізованих в результаті дистантной асиміляції, монофтонгізація дифтонгів та дифтонгізація монофтонгjв, нереалізація нового приступу, якісна редукція ненаголошених голосних. Тіло дослідження склали відеозаписи програм сучасного федеративно-німецького теледискурсу: (1) випуски новин ("Journal Nachrichten", "Hallo Deutschland", "Тagesschau"), (2) інформацjйні та освітні програми ("Brisant", "Plusminus", "Im Focus", "Euromaxx", "Europa aktuell", "Fit und gesund") (3) ток-шоу, інтерв'ю ("Quadriga", "Volle Kanne", "Anne Will") та розважальні шоу ("Wetten dass ...?", "Sportschau live").
Тhe article focuses on the studying of glottal stop implementation and its reduction variants: cracky voice and glottalization. Glottal stop is a unique feature of the federative-German vocalism system, which distinguishes it from the Austrian and Swiss va- riants of the German standard language and is a characteristic vowel attack. With a decrease in the articulatory stress, the quantity of the glottal stop's realizations may decrease. In our investigation, were studied with the acoustic analysis the following types of glottal stop: (1) glottal-stop (ger. Glotisschlageinsatz), (2) “creaky voice” (ger. Glottalization) and (3) absence of the stop (ger. nahtloser Übergang). The main feature of German spoken language is the weakened degree of tension of articulating organs, as a result of which sounds are strong modified not only in official words, but also in significant words. In the system of German vocalism, there has been noticed a tendency towards delibalization of the defeated vowels and partial labialization of un-liberalized vowels as a result of distant assimilation, monophthongization of diphthongs and diphthongization of monophthongs, unrealization of the glottal stop, qualitative reduction of unstressed vowels Тhe body of the research material comprised video records of the programs of modern German-language television discourse: (1) news releases (“Journal Nachrichten”, “Hallo Deutschland”, “Tagesschau”), (2) information and educational programs (“Bri- sant", "Plusminus", "Im Focus", "Euromaxx", "Europa aktuell", "Fit und gesund"), (3) talk shows, interviews ("Quadriga", "Volle Kanne”, “Anne Will”) and entertaining shows (“Wetten dass ...?”, “Sportschau live”).

Бібліографічний опис

Frumkina, Aryna. Phonologische merkmale des glottisschlageinsatzes beim vorlesen im bundesdeutschen fernsehdiskurs / A. Frumkina // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 11. – С. 78-85. D0I https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-78-85

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Точність артикуляції, підготовлене читання, фоностилістичний рівень, теледискурс, глотальний приступ, глоталізація, голосний, Articulation precision, read-aloud, phonostylistical level, mass medial discourse, glottal stop, glottalization, vowel

Цитування

Frumkina, Aryna. Phonologische merkmale des glottisschlageinsatzes beim vorlesen im bundesdeutschen fernsehdiskurs / A. Frumkina// Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 11. – С. 78-85. D0I https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-78-85