Комеморативні засади національної ідентифікації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Тарасова, Н. Ю.
Тарасова, Н. Ю.
Tarasova, N. Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджуються комеморативні механізми процесів національної ідентифікації суспільства. Аналізуються теорії нації й національної ідентифікації, що обґрунтовують комеморативні механізми націєтворчості. Осмислюються концепції комеморативних політик духовно-смислового об’єднання національних спільнот. Розглядаються духовні передумови застосування комеморативних практик у сучасних соціокультурних умовах, способи відродження історичної пам’яті, методи конструювання різних рівнів соціальної пам’яті. З’ясовується функція інтерпретаційного складника в комеморативних практиках, її залежність від смислової багатозначності культурних об’єктів комеморації, її роль в ототожненні чи диференціації різних суспільних елементів засобами тлумачення, переосмислення й міфологізації історії.
В статье исследуются коммеморативные механизмы процессов национальной идентификации общества. Анализируются теории нации и национальной идентификации, содержащие обоснование коммеморативных механизмов создания нации. Осмысливаются концепции коммеморативных политик духовно-смыслового объединения обществ. Рассматриваются духовные предпосылки внедрения коммеморативных практик в современные социокультурные условия, способы возрождения исторической памяти, методы конструирования разных уровней социальной памяти. Выясняется функция интерпретационной составной коммеморативных практик, её зависимость от смысловой многозначности культурных объектов коммеморации, её роль в отождествлении или дифференциации разных общественных элементов средствами интерпретации, переосмысления и мифологизации истории.
The article investigates the commemorative mechanisms of the processes of national identification of society. Theories of the nation and national identity containing the rationale for the commemorative mechanisms for the creation of a nation are analyzed. Concepts of commemorative policies of the spiritual and semantic association of societies are being comprehended. The spiritual prerequisites for the introduction of commemorative practices in modern socio-cultural conditions, ways of reviving historical memory, methods for constructing different levels of social memory are considered. The function of the interpretative composite commemorative practices, its dependence on the semantic cultural objects of commemoration, in the identification or differentiation of various social elements, by means of interpretation, rethinking and mythologization of history.

Бібліографічний опис

Тарасова Н. Ю. Комеморативні засади національної ідентифікації / Н. Ю. Тарасова // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2017. - Вип. 20. - С. 140-143.

Ключові слова

комеморація, нація, національна ідентифікація, пам’ять, наратив, міфологізація, фреймування, коммеморация, нация, национальная идентификация, память, нарратив, мифологизация, фреймирование, commemoration, nation, national identification, memory, narrative, mythologization, framing

Цитування

Тарасова Н. Ю. Комеморативні засади національної ідентифікації / Н. Ю. Тарасова // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2017. - Вип. 20. - С. 140-143.