Наркотизм військовослужбовців як соціально-правова проблема

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Градецький, А.
Hradetskyi, A.
Повар, О. О.
Povar, O. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено проблеми розповсюдження наркоманії серед військовослужбовців, а також установлено взаємозв’язок вживання наркотичних речовин та скоєння військовослужбовцями кримінальних правопорушень. Ситуація сьогодення свідчить, що немедичне вживання наркотичних та психотропних речовин має тенденцію до швидкого поширення, причому вік наркоманів стабільно знижується. З’ясовано, що розповсюдження наркоманії серед цивільного населення зумовлює її наявність і серед військовослужбовців. Серед контингенту призовників і чоловіків мобілізаційного віку сформувалася велика частка осіб, які мають досвід вживання наркотиків. Доведено, що наркоманія несумісна з військовою службою, яка відрізняється напруженою інтелектуальною діяльністю, виконанням обов’язків, що вимагають значних фізичних і психологічних навантажень. Наркотизація у військових формуваннях створює серйозні передумови для надзвичайних подій та аварійних ситуацій із непередбаченими наслідками, сприяє поширенню девіацій, перш за все суїцидальних проявів, призводить до небойових втрат серед військовослужбовців. Зазначено, що щорічно простежується зростання наркозлочинності військовослужбовців. На ґрунті вживання наркотиків скоюються загальнокримінальні та «військові» кримінальні правопорушення. Наркотизація виступає однією з причин віктимізації військовослужбовців, у сукупності з іншими формами правопорушуючої поведінки формує деструктивні чинники в організації бойової діяльності військових формувань, виступає одним з джерел економічного «підживлення» корупції у військових формуваннях. Підкреслено, що війська – специфічна частина суспільства зі своїми соціально-економічними, демографічними, організаційно-управлінськими і правовими особливостями. Тому поряд із загальним комплексом криміногенних чинників, що притаманні суспільству загалом, специфічними для військового середовища криміногенними факторами є також дія комплексу психотравмуючих ситуацій. Викладені принципи і підходи, що мають бути покладені в основу профілактики та протидії наркотизації та наркозлочинній поведінці військовослужбовців.
Drug addiction has become a threatening challenge for Ukraine to the nation and the state. The article examines the problems of the spread of drug addiction among servicemen, as well as establishes the relationship between drug use and the commission of criminal offenses by servicemen. The current situation shows that non-medical use of narcotic drugs and psychotropic substances tends to spread rapidly, and the age of drug addicts is steadily declining. It has been found that the spread of drug addiction among the civilian population determines its presence among the military. Among the contingent of conscripts and men of mobilization age, a large number of people with experience in drug use have formed. It is confirmed that drug addiction is incompatible with military service, which is characterized by intense intellectual activity, the performance of duties that require significant physical and psychological stress. Narcotization in military formations creates serious preconditions for accidents and emergencies with unforeseen consequences, contributes to the spread of deviations, especially suicidal acts, and leads to non-combat casualties among servicemen. It is noted that there is an annual increase in drug crime among servicemen. General criminal and “military” criminal offenses are committed on the basis of drug use. Narcotization is one of the reasons for victimization of servicemen, in combination with other forms of offensive behaviour forms destructive factors in the organization of combat activities of military formations, acts as one of the sources of economic “feeding” corruption in military formations. It is emphasized that the troops – a specific part of society, with its socio-economic, demographic, organizational, managerial and legal characteristics. Therefore, along with the general set of criminogenic factors that are inherent in society as a whole, specific to the military environment criminogenic factors are also the actions of a complex of traumatic situations. The principles and approaches that should be the basis for the prevention and counteraction of narcotization and drug-criminal behaviour of servicemen are stated.

Бібліографічний опис

Градецький А. Наркотизм військовослужбовців як соціально-правова проблема / А. Градецький, О. О. Повар // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 111-118.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, військовослужбовці, військова служба, наркоманія, наркотизм, криміногенні чинники, наркотичні речовини, профілактика наркоманії, протидія наркозлочинності, servicemen, military service, drug addiction, narcotics, criminogenic factors, narcotic substances, drug prevention, counteraction to drug crime

Цитування

Градецький А. Наркотизм військовослужбовців як соціально-правова проблема / А. Градецький, О. О. Повар // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 111-118.