Трудове право в системі права Європейського Союзу

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Форманюк, Вікторія Василівна
Форманюк, Виктория Васильевна
Formanyuk, Victoria V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена питанням формування стандартів Європейського союзу в області застосування праці. Значимість статті полягає в тому, що деякі зроблені в роботі висновки можуть бути враховані при подальшій роз­робці теоретичних положень трудового та міжнародного права.
Статья посвящена вопросам формирования стандартов Европейского союза в области применения труда. Значимость статьи заключается в том, что некоторые сделанные в работе выводы могут быть учтены при даль­нейшей разработке теоретических положений трудового и международного права.
The article is devoted to EU standards in the field of employment. The value of this article, some of the conclusions drawn can be taken into account in the further development of theoretical propositions labor and international law.

Бібліографічний опис

Форманюк В. В. Трудове право в системі права Європейського Союзу / В. В. Форманюк // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 180-185.

Ключові слова

трудове право Європейського Союзу, роботодавець, працівник, охорона праці, інтеграція, сфера праці та зайнятості, норми трудового права, визнання кваліфікацій, індивідуальне трудове право, трудовое право Европейского Союза, работодатель, работник, охрана труда, интеграция, сфера труда и занятости, нормы трудового права, признание квалификаций, индивидуальное трудовое право, labor law of the European Union, employer, employee, labor, integration, labor and employment, the labor law, recognition of qualification, individual labor law

Цитування

Форманюк В. В. Трудове право в системі права Європейського Союзу / В. В. Форманюк // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 180-185.