Категорія «істина» в адміністративному судочинстві: до постановки питання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Арабаджи, Наталя Борисівна
Арабаджи, Н. Б.
Arabadzhy, Natalia B.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті здійснено аналіз категорії «істина» в адміністративному судочинстві. Розкрито науково-правовий аспект поняття істини, сутність та зміст терміна «істина», мету, завдання та вимоги встановлення істини в адміністративному процесі. Визначено, що під істиною в юридичній науці розуміється адекватне відображення об’єкта, який пізнається суб’єктом, відтворення його таким, яким він існує сам по собі, незалежно від людини та її свідомості. Доведено, що процедурою встановлення істинності пізнання є доказування. Визначено, що доказування здійснюється за допомогою умовиводів, тобто розумових дій, що пов’язують у кінці думки різноманітного змісту, а також логічних висновків, що ґрунтуються на «зовнішніх засобах» шляхом словесного запису думок чи їх формалізації, тобто доказування в процесі встановлення істини в адміністративному процесі пов’язане насамперед з традиційною чи формальною логікою. З’ясовано, що процес встановлення істини в адміністративному судочинстві також пов’язується із доказуванням. Визначено поняття доказів та процесу доказування в адміністративному судочинстві. Так, під доказуванням в адміністративному судочинстві розуміється урегульована процесуальним законодавством, підпорядкована законам логіки діяльність, що спрямована на встановлення об’єктивної істини в адміністративній справі та ухвалення обґрунтованого і законного рішення. Розглянуто принцип об’єктивної істини в процесі доказування як головний важливий принцип адміністративного судочинства, який передбачає, що діяльність органів управління підпорядкована на вимогу глибокого і всебічного вивчення обставин справи в ході застосування адміністративно-правової норми. Окреслена основна роль та значення доказування у справах про адміністративне правопорушення. Описано елементи та етапи процесу доказування в адміністративному судочинстві. Наведено класифікацію доказів в адміністративному процесі. Проаналізовані напрями використання доказів у адміністративно-процесуальному аспекті. Проаналізовано інститут забезпечення доказів. Таким чином, доведено, що основою встановлення істини у адміністративному судочинстві є робота з доказами.
The article analyzes the category of “truth” in administrative legal proceedings. The scientific and legal aspect of the concept of truth, the essence and content of the term “truth”, the purpose, objectives and requirements for establishing the truth in the administrative process are revealed. It is determined that the truth in legal science means the adequate reflection of the object, which is known by the subject, its reproduction as it exists in itself, regardless of the person and his consciousness. It is proved that the procedure for establishing the truth of cognition is proof. Determined that the proof is carried out by inferences, i.e. mental actions that connect at the end of the thought of various content, as well as logical conclusions based on “external means” by verbal recording of opinions or their formalization, i.e., proof in the process of establishing truth in administrative process is associated primarily with traditional or formal logic. It was found that the process of establishing the truth in administrative proceedings is also associated with proof. The concept of evidence and the process of proof in administrative proceedings is defined. Thus, evidence in administrative proceedings means activities regulated by procedural law, subject to the laws of logic, aimed at establishing the objective truth in an administrative case and making a reasonable and lawful decision. The principle of objective truth in the process of proving is considered as the main important principle of administrative proceedings, which provides that the activities of government are subject to the requirement of in-depth and comprehensive study of the circumstances of the case during the application of administrative law. The main role and importance of proving in cases of administrative offenses are outlined. The elements and stages of the evidentiary process in administrative proceedings are described. The classification of evidence in the administrative process is given. The directions of using evidence in the administrativeprocedural aspect are analyzed. The institute of providing evidence is analyzed. Thus, it is proved that the basis for establishing the truth in administrative proceedings is the work with evidence.

Бібліографічний опис

Арабаджи Н. Б. Категорія «істина» в адміністративному судочинстві: до постановки питання / Н. Б. Арабаджи // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 72-79.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, істина, встановлення істини, адміністративне судочинство, докази, процес доказування, truth, truth establishment, administrative legal proceedings, evidence, process of proof

Цитування

Арабаджи Н. Б. Категорія «істина» в адміністративному судочинстві: до постановки питання / Н. Б. Арабаджи // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 72-79.