Укладання та реалізація договору підряду

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Кривенко, Юлія Василівна
Кривенко, Ю. В.
Kryvenko, Yuliia
Спасова, Катерина Іванівна
Спасова, К. І.
Spasova, Kateryna

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Статтю присвячено дослідженню окремих питань договору підряду. Автори розглянули низку поглядів учених щодо загальної характеристики договору підряду. Завдяки аналізу нормативно-правових актів, що регулюють підрядні відносини, визначені прогалини, на які слід звернути увагу під час укладання та реалізації договору підряду та які потребують додаткового законодавчого врегулювання. Автори вважають, що дослідження істотних умов договору підряду доцільно розпочати з аналізу предмета, та зазначають, що законодавець не розкриває зміст цього поняття у нормативно-правових актах. У науці також не сформований єдиний підхід до цього питання. Зазначено, що в разі уніфікації підходу до змісту предмета договору підряду учасникам цивільного обігу було б набагато легше розробляти і погоджувати умови, крім того, це нівелювало би ризики визнання таких договорів недійсними на основі неузгодження такої істотної умови, як предмет договору. З’ясовано, що предметом договору підряду можуть виступати побутові, особисті потреби фізичних осіб; об’єкти будівництва; проєктно-пошукові роботи; державний підряд. Автори зазначають: для того щоб договір підряду був взаємовигідним сторонам, необхідно приділити особливу увагу його істотним умовам. Така увага при укладенні договору є запорукою захищеності сторін, а також здатна в майбутньому зменшити ризики невиконання зобов’язань. Здебільшого такі суперечки стосуються оплати виконаних підрядником робіт, претензій замовника щодо якості або термінів виконання робіт. При цьому часто сторони оспорюють істотні умови договору. Як правило, більшість конфліктів між сторонами пов’язана з неузгодженістю істотних умов і визнанням договору недійсним. Наразі сторонам договору підряду для мінімізації ризиків зловживання правом з боку контрагента необхідно дуже ретельно підходити до узгодження умов договору. Зокрема, важливе значення мають істотні умови, оскільки їх відсутність у договорі або некоректне формулювання може зумовити визнання договору недійсним. У статті виявлені проблеми, що виникають під час укладення та виконання договору підряду, та запропоновано шляхи їх вирішення.
The article is devoted to the study of certain issues of contract agreement. The authors considered a number of points of view of scientists on the general characteristics of the contract agreement. By analyzing the regulations governing contractual relations, certain gaps that should be taken into account when concluding and performance of the contract agreement and which require additional legislative regulation. The authors determine that the study of the essential terms of the contract agreement should begin with an analysis of the subject and note that the legislator does not disclose the meaning of this concept in normative legal acts. Science also does not have a single approach to this issue. It is noted that in the case of unification of the approach to the content of the subject of the contract to civil parties, it would be much easier to develop and agree on terms, in addition, it would eliminate the risks of invalid on the basis of disagreement of such an essential condition as the subject of the contract. It was found that the subject of the contract may be: household, personal needs of individuals; construction objects; design and survey works; government contract. The authors note that in order for the contract to be mutually beneficial, it is necessary to pay special attention to the essential terms of the contract. Such attention at the conclusion of the contract is a guarantee of protection of the parties, and also is capable to reduce risks of non-fulfillment of obligations in the future. These disputes mainly concern the payment for work performed by the contractor, the customer’s claims regarding their quality or deadlines. In this case, the parties often challenge the essential terms of the contract. As a rule, most conflicts between the parties are related to the inconsistency of the essential terms and the invalidation of the contract. Currently, the party of the agreement to the contract to minimize the risk of abuse of rights by the contractor must be very careful to agree on the terms of the contract. Essential conditions are especially important here, as their absence in the contract or incorrect wording may lead to the invalidation of the contract. The article identifies problems that arise during the conclusion and execution of the contract agreement, and suggests ways to solve them.

Бібліографічний опис

Кривенко Ю. В. Укладання та реалізація договору підряду / Ю. В. Кривенко, К. І. Спасова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 36-40.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, підряд, істотні умови, предмет договору підряду, послуги, contract, essential conditions, subject of the contract agreement, services

Цитування

Кривенко Ю. В. Укладання та реалізація договору підряду / Ю. В. Кривенко, К. І. Спасова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 36-40.