Протидія патентному тролінгу в Україні

dc.contributor.authorШишка, Роман Богданович
dc.contributor.authorShyshka, Roman B.
dc.date.accessioned2018-03-02T10:21:00Z
dc.date.available2018-03-02T10:21:00Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionШишка Р. Б. Протидія патентному тролінгу в Україні / Р. Б. Шишка // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 73-77.ru_RU
dc.description.abstractВ статті йдеться про патентний тролінг як зловживання та правопорушення прав на промисловий зразок. Автор вважає, що тут йдеться про: 1) псевдопідприємництво тролів, оскільки більшість заявників не є ні творцями промислових зразків ні суб’єктами підприємництва; 2) зловживання цивільними права при патентуванні добре відомих об’єктів; 3) порушення вимог світової новизни технології чи дизайну; 4) недобросовісною конкуренцією; 5) недолікам інституту заявлення позову та відмови у прийнятті позову і протипоставлення вимог цих інститутів патентним і не тільки патентним тролям. При патентному тролінгу промислових зразків йдеться: а) про заявлення претензій патентовласником; б) обхід заборони пропуску товару що містять права інтелектуальної власності через митний кордон; в) спішне отримання чи викуп такого дозволу імпортером чи експортером у патентоволодільця у патовій ситуації затримання вантажу на митному кордоні у тому числі поміщення його на митний склад. Запропоновано посилити відповідальність за тролінг використанням об’єктів права ІВ: а) як інституту прав такі декларативні патенти як оперативно­господарської санкції, що перенесе тягар доказування правомірності такого патента на патентоволодільця, а саме доказування вже слугуватиме прривенції тролінгу; б) доповнення чи ускладнення внесення даних до митного реєстру об’єктів права ІВ щодо патентів на промислові зразки та корисні моделі, зокрема вимогою про: 1) надання довідки із Центрів науково­технічної та економічної інформації; 2) розкриття відповідності вимогам патентоспроможності загальновідомого об’єкта та суті використання його за новим призначенням; в) позитивістське закріплення тролінгу як правопорушення та визначення підвищеної кумулятивної відповідальності за його вчинення.ru_RU
dc.description.abstractВ статье идет речь о патентном тролинг как злоупотреблении и правонарушении прав на промышленный образец. Автор считает, что речь идет о: 1) псевдопредпринимательстве троллей, поскольку большинство заявителей не являются ни творцами промышленных образцов ни субъектами предпринимательства; 2) злоупотреблении гражданскими правами при патентовании хорошо известных объектов; 3) нарушении требований мировой новизны технологии или дизайна; 4) недобросовестной конкуренции; 5)недостатках института заявления иска и отказа в принятии иска, противопоставления требований этих институтов патентным троллям. При патентном тролинге промышленных образцов идет речь: а) о заявлении претензий патентообладателем; б) обход запрещения пропуска товара что содержит права интеллектуальной собственности через таможенную границу; в) срочное получение или выкуп такого разрешения импортером или экспортером в троля в патовой ситуации задержания груза на таможенной границе в том числе помещения его на таможенный склад. Предложено усилить ответственность за тролинг использованием объектов права ИС: а) как института прав на декларативные патенты, как оперативно-­хозяйственной санкции, которая перенесет тяжесть доказывания правомерности такого патента на патентообладателя ; в) усложнение внесения данных в таможенный реестр объектов права ИС относительно патентов на промышленные образцы и полезные модели требованием о: 1) предоставление справки из Центров научно­технической и экономической информации; 2) раскрытие соответствия требованиям патентоспособности общеизвестного объекта и сущности использования его за новым назначением; г) позитивистское закрепление тролинга как правонарушения и установление повышенной кумулятивной ответственности за его совершение.
dc.description.abstractThe article deals with the patent trolling as an abuse and infringement of the rights on industrial design. The author supposes that here it is about: 1) quasi­manufacturing of trolls as the most applicants are neither creators of industrial designs nor the subjects of economy; 2) the abuse of the civil rights during patenting of the well­known objects; 3) violation of the demands of the world novelty of technology or design; 4) unfair competition; 5) the shortcoming of the institute of suing and refusal in accepting of an action and contrasting requirements of these institutions to patent and not only patent trolls. Patent trolling of industrial designs deals: a) with the declaration of claims by the patent owner; b) evasion of the prohibition of the pass of the goods that contain intellectual property rights through the customs border; c) fast getting or ransom of such permission by the importer or exporter from the patent owner in the situation of the detention of cargo at the customs border including its placement to the customs warehouse. It is offered to strengthen the responsibility for the trolling by the usage of intellectual property objects: a) the institution of the rights to such declarative patents as strategic and economic sanction that will transfer the burden of proof of lawfulness of such patent to the patent owner, that is, proving will serve for the prevention of trolling; b) amendments or complication of adding data to the customs register of intellectual property objects concerning patents on industrial designs and utility models, particularly the requirement on: 1) filling the certificate from the centers of scientific, technical and economic information; 2) the disclosure of correspondence to the requirements of patentability of the generally known object and the sense of its usage according the new mission; c) positive fixing of trolling as a wrongdoing and acknowledgment of excessive cumulative responsibility for its committing.
dc.identifier.citationШишка Р. Б. Протидія патентному тролінгу в Україні / Р. Б. Шишка // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 73-77.ru_RU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11300/9122
dc.language.isootherru_RU
dc.subjectпатентru_RU
dc.subjectпромисловий зразокru_RU
dc.subjectпатентний тролінгru_RU
dc.subjectправова охоронаru_RU
dc.subjectпатентru_RU
dc.subjectпромышленный образецru_RU
dc.subjectпатентный тролингru_RU
dc.subjectправовая охранаru_RU
dc.subjectpatentru_RU
dc.subjectindustrial designru_RU
dc.subjectpatent trollingru_RU
dc.subjectlegal protectionru_RU
dc.titleПротидія патентному тролінгу в Україніru_RU
dc.typeArticleru_RU

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
73-77.pdf.pdf
Size:
527.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: