Принципи DCFR та сучасна концепція довірчої власності (трасту) в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Некіт, Катерина Георгіївна
Некит, Екатерина Георгиевна
Nekit, Kateryna H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджується поняттядовірчої власності (трасту) за Модельними правилами європейського при­ватного права. Проаналізовано правове регулювання довірчої власності за законодавством деяких європей­ських країн. Проведено порівняння англо­американського трасту та континентальної моделі довірчої власнос­ті. Наведено рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання довірчої власності за законодавством України.
В статье исследуется понятие доверительной собственности (траста) в Модельных правилах европейского частного права. Проанализировано правовое регулирование доверительной собственности по законодательству некоторых европейских стран. Проведено сравнение англо-­американского траста и континентальной модели доверительной собственности. Даны рекомендации по совершенствованию правового регулирования довери­тельной собственности по законодательству Украины.
In this article the concept of fiduciary property (trust) in the Model rules of the European private law is investigated. Legal regulation of fiduciary property by the legislation of some European countries is analyzed. Comparison of an Anglo­American trust and continental model of fiduciary property is carried out. Recommendations about improvement of legal regulation of fiduciary property in the Ukrainian legislation are made.

Бібліографічний опис

Некіт К. Г. Принципи DCFR та сучасна концепція довірчої власності (трасту) в Україні / К. Г. Некіт // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 171-174.

Ключові слова

довірча власність, довірче управління, траст, європейське приватне право, принципи DCFR, континентальна модель до­вірчої власності, доверительная собственность, доверительное управление, траст, европейское частное право, принципы DCFR, континентальная модель доверительной собственности, fiduciary propert, trust managemen, European private law, principles of DCFR, continental model of trust

Цитування

Некіт К. Г. Принципи DCFR та сучасна концепція довірчої власності (трасту) в Україні / К. Г. Некіт // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 171-174.