До питання про поняття аліментів, аліментних правовідносин та особливості аліментних зобов’язань

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Адамова, Олена Семенівна
Адамова, О. С.
Adamova, Olena S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено національне законодавство України щодо поняття аліментів, аліментних правовідносин та особливостей аліментних зобов’язань. Надано власне визначення аліментних правовідносин як сімейних матеріальних відносин, в яких одна сторона зобов’язана в силу вказівки на те закону за наявності відповідних умов утримувати іншу сторону, а остання має право вимагати виконання цього обов’язку. Проаналізовано ознаки аліментних правовідносин як правовідносин сімейних. Приділено увагу розгляду питання щодо того, які особи належать до «інших членів сім’ї» та визначено, що такими особами є мачуха, вітчим, падчерка та пасинок, а також фактичний вихователь та вихованка. Також до цієї категорії осіб можна віднести чоловіка та жінку, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, осіб, пов’язаних відносинами опіки та піклування. Розглянуто питання щодо того, чи всі суб’єкти аліментних правовідносин є членами сім’ї. З цього приводу зроблено висновок, що не всі суб’єкти аліментних правовідносин можуть вважатися членами сім’ї, оскільки родичі взагалі можуть ніколи в житті і не входити до складу сім’ї, однією з ознак якої є спільність проживання та ведення побуту Разом з тим, це не виключає їхню можливість входити до складу цього осередка суспільства. Виникнення аліментних зобов’язань пов’язується не з членством у сім’ї, а із перебуванням у шлюбі, певним ступенем спорідненості та свояцтва. Під останнім розуміються відносини між родичем одного із подружжя і другого із подружжя, а також між родичами кожного із подружжя (наприклад, відносини між вітчимом і пасинком, мачухою і падчеркою). Свояцтво не ґрунтується ані на походженні, ані на кровному спорідненні. Особлива увага в статті приділена такій необхідній умові участі особи в аліментних правовідносинах як наявність у неї правосуб’єктності, тобто соціально-правової можливості (здатності) бути учасником сімейних та аліментних відносин.
The article examines the national legislation of Ukraine on the concept of alimony, alimony and peculiarities of alimony obligations. We have provided our own definition of alimony relationships as family material relationships in which one party is obliged by virtue of an indication of that law to retain the other party under appropriate conditions and the latter is entitled to demand fulfillment of this obligation. The features of alimony relationships as family relationships are analyzed. Consideration was given to examining the question of who the “other family members” were and identified as such as stepmother, stepfather, step-daughter and step-son, as well as the actual caregiver and caregiver. This category also includes men and women living in the same family without marriage registration, caregivers and caregivers. The question of whether all subjects of alimony relationship are family members is considered. In this regard, it is concluded that not all subjects of alimony relationships can be considered family members, so relatives in general can never in their lives and not be part of a family, one of the signs of which is the community of living and living. However, this does not exclude thei ability to be part of this cell of society. The occurrence of alimony obligations is not related to family membership, but to marriage, to a degree of affinityand affinity. The latter refers to the relationship between a relative of one spouse and the other spouse, as well as between relatives of each spouse (for example, the relationship between stepfather and stepson, stepmother and stepdaughter). Kinship is not based on either origin or blood relationship. Particular attention in the article is paid to such necessary condition of participation of a person in alimony legal relations, as the presence of her legal personality, that is, social and legal possibility (ability) to be a participant of family, especially alimony relations.

Бібліографічний опис

Адамова О. С. До питання про поняття аліментів, аліментних правовідносин та особливості аліментних зобов’язань / О. С. Адамова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 117-122.

Ключові слова

alimony, legal relationship, alimony obligations, family, family member, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, аліменти, правовідносини, зобов’язання щодо аліментів, сім’я, член сім’ї

Цитування

Адамова О. С. До питання про поняття аліментів, аліментних правовідносин та особливості аліментних зобов’язань / О. С. Адамова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 117-122.