Паритетна демократія : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Кормич, Людмила Іванівна
Кормич, Л. І.
Кормич, Людмила Ивановна
Kormych, Liudmyla I.
Краснопольська, Тетяна Миколаївна
Краснопольська , Т. М.
Краснопольская, Татьяна Николаевна
Krasnopolska, Тetiana М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Паритетна демократія». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання зі спецкурсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів, список рекомендованої літератури та короткий словник термінів. Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним напрямком 6.030104 «Політологія» та рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за такими рівнями вищої освіти – бакалаврський рівень, магістерський рівень.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Паритетная демократия». В пособии изложено содержание учебной дисциплины по темам лекций и практических занятий, практические задания по спецкурсу, перечень тем для самостоятельной работы, вопросы для проверки знаний по дисциплине, перечень тем рефератов, список рекомендуемой литературы и краткий словарь терминов. Пособие подготовлено в соответствии с образовательно-профессиональной программой высшего образования по профессиональному направлению 6.030104 «Политология» и рекомендуется использовать в учебной работе при подготовке специалистов по следующим уровням высшего образования - бакалаврский уровень, магистерский уровень.
The educational and methodological manual is intended for students studying the discipline "Parity Democracy". The manual contains topics of lectures and practical exercises in the academic discipline, practical tasks for a special course, a list of topics for independent work, questions to test knowledge of the discipline, a list of essays topics, a list of recommended literature and a short dictionary of terms. The manual has been prepared in accordance with the educational and professional program of higher education in the professional direction 6.030104 "Political Science" and is recommended to be used in the training of specialists at the bachelor's and master's levels of higher education.

Бібліографічний опис

Кормич Л. І. Паритетна демократія : навч.-метод. посібник / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. − Одеса : Фенікс, 2015. − 96 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science, паритетна демократія

Цитування

Кормич Л. І. Паритетна демократія : навч.-метод. посібник / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. − Одеса : Фенікс, 2015. − 96 с.