Суб’єкти як елемент цивільних процесуальних правовідносин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Діденко, Лариса Василівна
Діденко, Л. В.
Didenko, Larysa V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті підкреслено, що дослідження суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин усе ще не втрачає своєї актуальності, адже з огляду на масштабний елементний склад такого інституту, його складники нині отримали замало наукової уваги та аналізу. Тобто, незважаючи на встановлене загальноприйняте розуміння того, хто може бути суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин, дослідження їх різновидів натепер перебувають на незадовільному рівні. Зазначено, що зміст та сутність категорії суб’єктів у кожній окремій справі відрізняється, а отже, питання поняття та ознак суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікації та правового статусу потребують повноцінного комплексного дослідження. У статті обґрунтовано, що дослідження суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин у вітчизняній науці здійснюються регулярно, втім більшість праць мають досить поверхневий характер і, як наслідок, питання, пов’язані з учасниками цивільного процесу, в основному розглядаються у контексті норм чинного Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. Визначено склад суб’єктів права і правовідносин, що дозволяє, зокрема, розмежувати суміжні галузі права, вирішити питання про сферу регулювання, про те, чи є суб’єктами процесуального права інші юрисдикційні органи, крім суду. Вивчення питання про суб’єктів цивільного процесуального права має теоретичне і практичне значення, оскільки значною мірою цивільно-процесуальний метод регулювання суспільних відносин характеризується правовим становищем суб’єктів, засобами впливу на їх поведінку, їх правами та обов’язками. Зазначено, що суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин є суд, індивідуальні й колективні суб’єкти права, держава та її структурні одиниці, а також соціальні спільноти, яким належить активна роль у процесі цивільного судочинства, які виступають реалізаторами специфічних юридичних властивостей – суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, повноважень, що знаходять свою реалізацію у вступі у цивільне процесуальне правовідношення та використанні в них своєї правосуб’єктності.
The article stipulates that the civil procedural legislation today clearly distinguishes the subjects of civil proceedings in the content of certain articles and indicates their subjective civil procedural rights and responsibilities. However, the object of complex research in this context in the domestic legal science is mainly the court, and to a lesser extent – other subjects of civil procedure. It is emphasized that the study of the subject of civil procedural legal relations still does not lose its relevance, because given the largescale elemental composition of this institution, its components have received little scientific attention and analysis. That is, despite the established common understanding of who may be the subject of civil procedural legal relations, research on their varieties is currently at an unsatisfactory level. It is notes that the content and essence of the category of subjects in each case differs, and therefore the concept and characteristics of the subjects of civil procedural legal relations, their classification and legal status require a full comprehensive study. The article substantiates that studies of subjects of civil procedural legal relations in domestic science are carried out regularly, but the vast majority of works are quite superficial, and as a consequence issues related to civil proceedings are mainly considered in the context of the current Civil Procedure Code of Ukraine of March 18, 2004 No. 1618-IV. The composition of subjects of law and legal relations is determined, which allows, in particular, to distinguish related branches of law, to decide on the scope of regulation, on whether the subjects of procedural law are other jurisdictions other than the court. The study of the subject of subjects of civil procedural law has theoretical and practical significance, as to a large extent the civil procedure method of regulating public relations is characterized by the legal status of subjects, means of influencing their behavior, their rights and responsibilities. It is noted that the subjects of civil procedural legal relations are the court, individual and collective subjects of law, the state and its structural units, as well as social communities, which have an active role in civil proceedings, and which act as implementers of specific legal properties – subjective legal rights and obligations, powers, which are realized in the entry into civil procedural legal relations and the use of their legal personality.

Бібліографічний опис

Діденко Л. В. Суб’єкти як елемент цивільних процесуальних правовідносин / Л. В. Діденко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 55-61.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, суд, склад, суб’єкт, громадяни, класифікація, учасники, повноваження, заінтересовані особи, юридична відповідальність, права та обов’язки, посадові особи, цивільні процесуальні правовідносини, цивільне процесуальне законодавство, court, composition, subject, citizens, classification, participants, powers, interested persons, legal responsibility, rights and obligations, officials, civil procedural legal relations, civil procedural legislation

Цитування

Діденко Л. В. Суб’єкти як елемент цивільних процесуальних правовідносин / Л. В. Діденко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 55-61.