Захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Станкова, Ірина Михайлівна
Станковая, Ирина Михайловна
Stankova, Irina M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Досліджено питання захисту прав споживачів у сфері надання туристичних послуг. Охарактеризовано особливості відповідальності у сфері надання туристичних послуг. Наведено класифікацію позовів та скарг із захисту порушених прав у сфері туризму: 1) невиконання або неналежне виконання послуг, обіцяних турфірмою; 2) несвоєчасне інформування туриста про зміни в програмі туру, надання недостовірної або неточної інформації про турі; 3) обмеження власної відповідальності турфірми через зміну умов туру; 4) додаткові грошові збори; 5) низький рівень сервісу; 6) порушення права споживача на безпеку послуги. Охарактеризовано способи вирішення цивільно­правових спорів у сфері надання туристичних послуг: позасудовий та судовий.
Исследованы вопросы защиты прав потребителей в сфере предоставления туристических услуг. Охарактеризованы особенности ответственности в сфере предоставления туристических услуг. Проведена классификация исков и жалоб по защите нарушенных прав в сфере туризма: 1) неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг, обещанных турфирмой; 2) несвоевременное информирование туриста об изменениях в программе тура, предоставление недостоверной или неточной информации о туре; 3) ограничение собственной ответственности турфирмы за изменения условий тура; 4) дополнительные денежные сборы; 5) низкий уровень сервиса; 6) нарушение права потребителя на безопасность услуги. Охарактеризованы способы решения гражданско­-правовых споров в сфере предоставления туристических услуг: внесудебный и судебный.
The problems of consumer protection in the sphere of tourism services are researched. The features of the responsibility in providing of tourism services are highlighted. Spend the a classification claims and complaints for the protection of violated rights in the tourism sector: 1) non­performance or improper performance of the services promised by the travel agency; 2) failure to inform the traveler about the changes in the tour program, providing false or inaccurate information about the tour; 3) self­limitation of liability of travel agency for changes in tour conditions; 4) additional fees; 5) low level of service; 6) violation of the consumer’s right to security services. ways of solving civil disputes in the sphere of tourist services: non­judicial and judicial are characterized.

Бібліографічний опис

Станкова І. М. Захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг / І. М. Станкова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 53-57.

Ключові слова

споживчі правовідносини, туристична послуга, права споживача у сфері туризму, відповідальність за порушення прав споживачів, механізм захисту прав споживачів, судовий захист, потребительские правоотношения, туристическая услуга, права потребителя в сфере туризма, ответственность за нарушение прав потребителей, механизм защиты прав потребителей, судебная защита, consumer relationship, travel services, consumer rights in the tourism sector, the responsibility for violation of consumer rights, consumer rights protection mechanism, judicial protection

Цитування

Станкова І. М. Захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг / І. М. Станкова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 53-57.