Деякі дискусійні аспекти підстав виникнення права приватної власності

dc.contributor.authorНекіт, Катерина Георгіївна
dc.contributor.authorНекіт, К. Г.
dc.contributor.authorNekit, Kateryna H.
dc.contributor.authorNekit, K. H.
dc.date.accessioned2022-04-28T22:14:44Z
dc.date.available2022-04-28T22:14:44Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionНекіт К. Г. Деякі дискусійні аспекти підстав виникнення права приватної власності / К. Г. Некіт // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 93-99.en_US
dc.description.abstractУ статті аналізуються існуючі позиції щодо співвідношення понять «способи» та «підстави» набуття чи припинення речових прав. Підтримується висновок, що підстави та способи набуття права власності об’єднані однією метою, оскільки спрямовані на досягнення одного кінцевого результату – набуття особою права власності. Однак якщо для підстави виникнення речового права важливим є сам факт здійснення особою юридично значущої дії, то для способу головною є форма вчинення такої дії. У статті також проаналізовано критерії класифікації підстав виникнення права власності. Досліджено аргументи на користь використання критерію волі та критерію правонаступництва для класифікації підстав виникнення права власності. Зроблено висновок, що стосовно підстав виникнення права приватної власності жодний із наведених критеріїв не є оптимальним, тому доцільно погодитися з позицією, відповідно до якої первинний чи похідний характер підстави виникнення права власності ставляться у залежність від наявності попереднього власника майна, що набувається. Зазначається, що вказаний підхід має рацію, оскільки, наприклад, знімає дискусію щодо такої підстави виникнення права власності, як націоналізація. Перш за все слід зазначити, що, розглядаючи націоналізацію крізь призму права приватної власності, ця підстава є не підставою виникнення, а навпаки – підставою припинення прав приватної власності. По-друге, прихильники критерію волі відносять націоналізацію до первинних підстав виникнення права власності, оскільки у цьому разі право власності у держави виникає всупереч волі попереднього власника. З іншого боку, прихильники критерію правонаступництва вважають націоналізацію похідним способом виникнення права власності, оскільки у цьому разі має місце наступництво в правах. У статті також зроблено висновок про необхідність розглядати главу 24 ЦК України у сукупності зі ст. 11 ЦК України. Зазначено, що за загальним правилом судове рішення не є підставою виникнення права власності. Як випливає з ч. 5 ст. 11 ЦК України, цивільні права можуть виникати з рішення суду лише у випадках, установлених актами цивільного законодавства (зокрема, це передбачено у ст. ст. 335, 376 ЦК України). В інших випадках судове рішення не може розглядатися як підстава набуття права власності.en_US
dc.description.abstractThe article analyzes the existing positions on the correlation between the concepts of “methods” and “grounds” for the acquisition or termination of property rights. It is maintained that the grounds and methods of acquiring property rights are united by the same goal, as they are aimed at achieving the same result – the acquisition of property rights by a person. However, if the very fact of a person's legally significant action is important for the basis for the emergence of property right, then the form of committing such an action is the main one for the method. The article also analyzes the criteria for classifying the grounds for the emergence of property rights. Arguments in favor of the use of the criterion of will and the criterion of succession to classify the grounds for the emergence of property rights are studied. It is concluded that none of the above criteria is optimal for the grounds for the emergence of private property rights. Therefore, it is expedient to agree with the position according to which the primary or derivative nature of the grounds for the emergence of the right of ownership is made dependent on the presence of the previous owner of the acquired property. It is noted that this approach is right, because, for example, it removes the debate on such a basis for the emergence of property rights as nationalization. First of all, it should be noted that considering nationalization through the prism of the right of private property, this ground is not the basis of emergence, but on the contrary – the basis of termination of private property rights. Second, proponents of the criterion of freedom attribute nationalization to the primary grounds for the emergence of property rights, because in this case the property right of the state arises against the will of the previous owner. On the other hand, proponents of the criterion of succession consider nationalization a derivative way of ownership, because in this case there is a succession of rights. The article also concludes that it is necessary to consider Chapter 24 of the Civil Code of Ukraine in conjunction with Art. 11 of the Civil Code of Ukraine. It is noted that, as a general rule, a court decision is not a ground for the emergence of property rights. As follows from Part 5 of Art. 11 of the Civil Code of Ukraine, civil rights may arise from a court decision only in cases established by acts of civil law (in particular, this is provided in Articles 335, 376 of the Civil Code of Ukraine). In other cases, the court decision cannot be considered as a ground for acquiring the right of ownership.
dc.identifier.citationНекіт К. Г. Деякі дискусійні аспекти підстав виникнення права приватної власності / К. Г. Некіт // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 93-99.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16891
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectprivate propertyen_US
dc.subjectgrounds for acquisition of property rightsen_US
dc.subjectorigin of property rightsen_US
dc.subjectclassification of groundsen_US
dc.subjectprimaryen_US
dc.subjectderivativeen_US
dc.subjectsuccessionen_US
dc.subjectwillen_US
dc.subjectприватна власністьen_US
dc.subjectпідстави набуття права власностіen_US
dc.subjectвиникнення права власностіen_US
dc.subjectкласифікація підставen_US
dc.subjectпервинніen_US
dc.subjectпохідніen_US
dc.subjectправонаступництвоen_US
dc.subjectволяen_US
dc.titleДеякі дискусійні аспекти підстав виникнення права приватної власностіen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Некіт К. Г. Деякі дискусійні аспекти підстав виникнення права приватної власності.pdf
Size:
153.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: