Історія української культури : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Сушко, Анатолій Іванович
Сушко, А. І.
Сушко, Анатолий Иванович
Sushko, Anatolii I.
Краснопольська, Тетяна Миколаївна
Краснопольська , Т. М.
Краснопольская, Татьяна Николаевна
Krasnopolska, Тetiana М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Історія української культури». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів, список рекомендованої літератури. Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти в галузі знань 08 «Право» та 05 «Соціальні та поведінкові науки», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за такими рівнями вищої освіти – бакалаврський рівень.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину «История украинской культуры». В пособии изложено содержание учебной дисциплины по темам лекций и практических занятий, практические задания по курсу, перечень тем для самостоятельной работы, вопросы для проверки знаний по дисциплине, перечень тем рефератов, список рекомендуемой литературы. Пособие подготовлено в соответствии с образовательно-профессиональной программой высшего образования в области знаний 08 «Право» и 05 «Социальные и поведенческие науки», а также рекомендовано к использованию в учебной работе при подготовке специалистов бакалаврского уровня высшего образования.
The educational and methodological manual is intended for students studying the discipline "History of Ukrainian culture". The manual contains topics of lectures and practical exercises in the academic discipline, practical tasks for the course, a list of topics for independent work, questions to test knowledge of the discipline, a list of essays topics, a list of recommended literature. The manual has been prepared in accordance with the educational and professional program of higher education in the field of knowledge 08 "Law" and 05 "Social and Behavioral Sciences", and is also recommended for use in the training of specialists at the bachelor's level of higher education.

Бібліографічний опис

Сушко А. І. Історія української культури : навч.-метод. посібник / А. І. Сушко, Т. М. Краснопольська. − Одеса : Фенікс, 2018. − 62 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Історія української культури

Цитування

Сушко А. І. Історія української культури : навч.-метод. посібник / А. І. Сушко, Т. М. Краснопольська. − Одеса : Фенікс, 2018. − 62 с.