Проблеми і перспективи правового регулювання краудфандингу в Україні.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Омельчук, О. С.
Omelchuk, O. S.
Байталюк, Д. Р.
Baitaliuk, D. R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Стаття присвячена проблемам правового регулювання краудфандингових відносин в Україні. Визначено, що натепер фінансування комерційних і суспільно важливих проєктів набуває децентралізованого характеру. З’ясовано, що краудфандинг як явище не є чимось новим, однак в інформаційну епоху він отримав широке розповсюдження завдяки поширенню інтернет-технологій. Аргументовано думку щодо неможливості коректного визначення сфери краудфандингових відносин, що регулюються, і методів правового регулювання через те, що вітчизняним законодавством не закріплено нормативного визначення поняття «краудфандинг». Проаналізовано наявні погляди на визначення краудфандингу, сформовано авторське бачення змісту краудфандингових відносин. Класифіковано краудфандингові відносини за типом проєкту (комерційний, соціальний, екологічний, творчий краудфандинг), залежно від статусу учасників краудфандингових відносин (p2p-краудфандинг, p2b-краудфандинг, b2b-краудфандинг), залежно від форми інвестицій і зворотності коштів. Зроблено висновок, що краудфандингові відносини виходять за межі стосунків у сфері благодійності, кредитних, корпоративних або інших традиційних договірних цивільних правовідносин. Доведено, що приватноправовий характер таких відносин зумовлює виникнення ризиків порушення прав сторін краудфандингових відносин і публічних інтересів у випадках відсутності належного правового регулювання. За результатами дослідження визначено, що чинне законодавство не передбачає чітких, прозорих та ефективних механізмів захисту прав донорів у відносинах краудфандингу через недостатню урегульованість самих відносин колективного фінансування, відсутність єдності в практиці правозастосування у визначенні природи таких відносин, невизначеність статусу краудфандингових платформ. Додатковою перепоною розв’язання питань на законодавчому рівні є транснаціональний характер таких відносин (найпопулярніші краудфандингові платформи знаходять- ся поза межами вітчизняної юрисдикції; велика кількість проєктів, що залучають кошти, міжнародні й не мають чіткої ідентифікації їх правового статусу у відкритому доступі) та електронна форма вираження волі в таких відносинах (для краудфандингу все ширше застосовуються криптовалютні активи або платформи, які не надають інформації щодо особи й фінансової інформації отримувача коштів).
The article is devoted to the problems of legal regulation of crowdfunding relations in Ukraine. It is determined that today the financing of commercial and socially important projects is becoming decentralized. Crowdfunding as a phenomenon has not been found to be new, but it has become widespread in the information age due to the spread of Internet technology. The opinion on the impossibility of correct definition of the sphere of regulated crowdfunding relations and methods of legal regulation is argued due to the fact that the domestic legislation does not establish a normative definition of the concept of crowdfunding. The available views on the definition of crowdfunding are analyzed, the author’s vision of the content of crowdfunding relations is formed. Crowdfunding relations were classified according to the type of project (commercial, social, environmental, creative crowdfunding), depending on the status of participants in crowdfunding relations (p2pcrowdfunding, p2b-crowdfunding, b2b-forms of crowdfunding), depending on the form of investment and the form of funds return. 180 Наукові праці НУ ОЮА It is concluded that crowdfunding relations go beyond relations in the field of charity, credit, corporate or any other traditional contractual civil relations. It is proved that the private nature of these relations causes risks of violation of the rights of the parties to crowdfunding relations and public interests in cases of lack of proper legal regulation. According to the results of the study, the current legislation does not provide clear, transparent and effective mechanisms to protect donors’ rights in crowdfunding relations due to insufficient regulation of collective financing relations, lack of unity in law enforcement practice in determining the nature of such relations, uncertainty of crowdfunding status. An additional obstacle to resolving these issues at the legislative level is the transnational nature of such relations (the most popular crowdfunding platforms are outside domestic jurisdiction; a large number of projects involving funds are international and do not have a clear identification of their legal status in the public domain) and electronic form od relationships (cryptocurrency assets or platforms that do not provide personal and financial information to the recipient are increasingly used for crowdfunding).

Бібліографічний опис

Омельчук О. С. Проблеми і перспективи правового регулювання краудфандингу в Україні / О. С. Омельчук, Д. Р. Байталюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 171-180. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.731

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, краудфандинг, фандрайзинг, фінансування проєктів, види краудфандингу, правове регулювання, crowdfunding, fundraising, project financing, types of crowdfunding, legal regulation

Цитування

Омельчук О. С. Проблеми і перспективи правового регулювання краудфандингу в Україні / О. С. Омельчук, Д. Р. Байталюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 171-180. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.731