Національна безпека в глобалізаційних умовах : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Кормич, Людмила Іванівна
Кормич, Л. І.
Кормич, Людмила Ивановна
Kormych, Liudmyla I.
Краснопольська, Тетяна Миколаївна
Краснопольська , Т. М.
Краснопольская, Татьяна Николаевна
Krasnopolska, Тetiana М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Національна безпека в глобалізаційних умовах». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (за спеціальністю 052 «Політологія» та 054 «Соціологія»), а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Национальная безопасность в глобализационных условиях». В учебно-методическом пособии изложено содержание учебной дисциплины: темы лекций и практических занятий, практические задания по курсу, перечень тем для самостоятельной работы, вопросы для проверки знаний по дисциплине, перечень тем рефератов и список рекомендуемой литературы. Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с образовательно-профессиональной программой высшего образования в области знаний 05 «Социальные и поведенческие науки» (по специальности 052 «Политология» и 054 «Социология»), а также рекомендуется использовать в учебной работе при подготовке специалистов второго (магистерского) уровння высшего образования.

Бібліографічний опис

Кормич Л. І. Національна безпека в глобалізаційних умовах : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. – Одеса : Фенікс, 2020. – 76 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science, світова та регіональна політика, національна безпека, глобалізація

Цитування

Кормич Л. І. Національна безпека в глобалізаційних умовах : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. – Одеса : Фенікс, 2020. – 76 с.