Ґенеза встановлення відповідальності за «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Устінова-Бойченко, Ганна Миколаївна
Устінова-Бойченко, Г. М.
Ustinova-Boichenko, Hanna M.
Богатирьова, Марина Олександрівна
Богатирьова, М. О.
Bohatyrova, Maryna O.
Черниш, Т. В.
Chernysh, T. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено законодавство в історичному аспекті щодо формування ознак кримінального правопорушення «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Конституційні гарантії щодо захисту держави та населення від не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань викликають підвищений інтерес у відношенні зазначеного складу кримінального правопорушення. Необхідність заборони створювати воєнізовані та збройні формування поза межами впливу державної влади виникла з розвитком держави та укріпленням державної влади. Загроза впливу таких формувань на реалізацію державної влади зумовила необхідність контролювати діяльність збройних та воєнізованих формувань, дозволивши їх функціонування тільки під керуванням відповідних державних інститутів, та заборону їх ненормативного створення та існування. Перші закони, які забороняли створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та встановлювали відповідальність за їх створення, були прийняти під час козацької доби. У 1715 році Петром І було прийнято «Воинской Артикул» та у 19 артикулі передбачалася відповідальність особи за такі дії. Під час періоду, коли Україна повністю втратила свою самостійність та автономію, діяли загальноімперські закони, які були спрямовані на абсолютну заборону створення воєнізованих або збройних формувань та встановлення суворої відповідальності за вчинення таких дій. Кримінальне законодавство 1927 року та 1960 року продовжувало конкретизацію кримінально-правових та кримінологічних характеристик складу злочину «Створення воєнізованих або збройних формувань». Прийняття Кримінального Кодексу України 2001 року посилило регулювання цієї сфери суспільного життя. Проаналізовані історичні аспекти реагування держави на «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» вказують на те, що конкретизація характеристики зазначеного складу кримінального правопорушення є результатом багаторічної нормативної діяльності.
The article examines the legislation in the historical aspect of the formation of signs of a criminal offense Creation of non-statutory paramilitary or armed groups. Constitutional guarantees for the protection of the state and the population from paramilitary or armed groups not provided for by law arouse increased interest in relation to the specified composition of the criminal offense. The need to ban the creation of paramilitary and armed formations outside the influence of state power arose with the development of the state and the strengthening of state power. The threat of the influence of such formations on the exercise of state power necessitated the control of the activities of armed and paramilitary formations, allowing them to operate only under the control of relevant state institutions and prohibiting their non-normative creation and existence. The first laws prohibiting the creation of non-statutory paramilitary or armed groups and establishing responsibility for their creation were adopted during the Cossack era. In 1715, Peter I adopted the “Military Article” and Article 19 provided for the responsibility of the person for such actions. During the period when Ukraine completely lost its independence and autonomy, general imperial laws were in force, which were aimed at the absolute prohibition of the creation of paramilitary or armed formations and the establishment of strict responsibility for such actions. The criminal legislation of 1927 and 1960 continued to specify the criminal law and criminological characteristics of the crime “Creation of paramilitary or armed groups”. The adoption of the Criminal Code of Ukraine in 2001 strengthened the regulation of this sphere of public life. The analyzed historical aspects of the state’s response to the “Creation of non-statutory paramilitary or armed groups” indicate that the specification of the characteristics of this criminal offense is the result of many years of regulatory activity.

Бібліографічний опис

Устінова-Бойченко Г. М. Ґенеза встановлення відповідальності за «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» / Г. М. Устінова-Бойченко, М. О. Богатирьова, Т. В. Черниш // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 78-84.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, воєнізовані формування, збройні формування, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, ознаки кримінального правопорушення, paramilitary formations, armed formations, creation of paramilitary or armed formations not provided by law, criminal offenses against public safety, signs of a criminal offense

Цитування

Устінова-Бойченко Г. М. Ґенеза встановлення відповідальності за «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» / Г. М. Устінова-Бойченко, М. О. Богатирьова, Т. В. Черниш // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 78-84.