Роль органів прокуратури в системі запобігання та протидії корупції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Курбатова, Ірина Сергіївна
Курбатова, І. С.
Kurbatova, Iryna S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті проаналізовано стан протидії корупції в Україні та роль органів прокуратури в організації протидії цим проявам. Наголошено, що сьогодні стан протидії корупції досить низький порівняно з розвиненими європейськими країнами, що заважає повноцінній реалізації гарантованих Конституцією прав і свобод громадян, всебічному розвитку громадянського суспільства та створює негативний імідж Української держави на міжнародній арені. Основна мета роботи полягає в тому, щоб на підставі узагальнення чинного кримінального процесуального законодавства, практики його застосування та аналізу спеціальної літератури визначити роль органів прокуратури у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Сформульовано, що Україна використала досвід передових європейських країн у протидії корупції та з цією метою було внесено зміни у чинне кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство, а також створено та унормовано діяльність таких органів, як САП, НАБУ, НАЗК, ДБР, на які покладено обов’язок організації та здійснення заходів щодо протидії корупційним проявам і реагування на вчинені корупційні злочини. Крім того, приділена значна увага співпраці України з європейськими інституціями щодо протидії корупції. Наголошено, що Українська держава виконала значний обсяг рекомендацій європейських інституцій, що дало змогу приєднатися до GRECO і, як наслідок, покращило співпрацю з ЄС у питаннях протидії корупції. Підкреслено, що сьогодні ще не повністю закінчено всі заходи, які спрямовані на реформування правоохоронної системи України з метою покращення ефективності протидії корупції, і цей процес необхідно вдосконалювати з урахуванням європейських і світових тенденцій.
The article analyzes the state of counteracting corruption in Ukraine and the role of prosecutors in organizing counteraction to these manifestations. It is emphasized that today the state of counteraction to corruption is rather low in comparison with the developed European countries, which hinders the full realization of the rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the citizens, the comprehensive development of civil society creates a negative image of the Ukrainian state in the international arena. The main purpose of the work is to determine, on the basis of the generalization of the existing criminal procedural legislation, the practice of its application and analysis of the specialized literature, the role of the prosecuting authorities in criminal proceedings concerning corruption offenses. It is stated that Ukraine has used the experience of the leading European countries in the fight against corruption and for this purpose it has been amended the existing criminal and criminal procedural legislation, as well as created and standardized activities of such bodies as the SAP, NABU, NAZC, DBR, which are responsible, organization and implementation of measures for combating corruption and responding to the crimes committed. In addition, considerable attention is paid to Ukraine’s cooperation with the European institutions in combating corruption. It was stressed that the Ukrainian state has implemented a considerable amount of recommendations of the European institutions, which allowed it to join GRECO and as a consequence improved cooperation with the EU in the fight against corruption. It is emphasized that today all measures aimed at reforming Ukraine’s law enforcement system with the aim of improving the effectiveness of combating corruption have not been fully completed, and this process needs to be refined in the light of European and world trends.

Бібліографічний опис

Курбатова І. С. Роль органів прокуратури в системі запобігання та протидії корупції / І. С. Курбатова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 66-71.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, prosecutor, prosecuting authorities, corruption, corruption crimes, counteraction to corruption, прокурор, органи прокуратури, корупція, корупційні злочини, протидія корупції

Цитування

Курбатова І. С. Роль органів прокуратури в системі запобігання та протидії корупції / І. С. Курбатова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 66-71.