Дискусійні погляди на поняття та види форм державного режиму

dc.contributor.authorАтаманова, Н. В.
dc.contributor.authorAtamanova, N. V.
dc.date.accessioned2022-07-03T19:10:35Z
dc.date.available2022-07-03T19:10:35Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionАтаманова Н. В. Дискусійні погляди на поняття та види форм державного режиму / Н. В. Атаманова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 42-48.en_US
dc.description.abstractУ статті розглянуто поняття «форма державного режиму», яке сформувалося під час суспільнополітичного розвитку та було розкрите у результаті пізнавальної діяльності у багатьох поколіннях державознавців. Наявність різноманіття самих поглядів щодо його дефініції й змісту на теперішньому етапі розвитку юридичної науки і свідчить про гносеологічну проблемність і зокрема актуальність цього питання. Велике значення у статті має єдність як теоретичного, так і практичного у пізнанні форми державного режиму, адже зумовлене необхідністю комплексного дослідження його двох складників – юридичного та політичного (фактичного). Також автором показано, що динаміка політичного життя та соціально-практичні аспекти в організації і реалізації державної влади виступає предметом вивчення багатьох наук. Тому доцільно у межах цього дослідження звернути увагу на дискусійні питання в теоретичній площині з урахуванням як історичного, так і практичного аспектів, які дали змогу побудувати більш цілісне уявлення щодо форми державного режиму сучасної країни як історично зумовленої політико-правової владної цілої системи, що зовнішньо віддзеркалює і зміст, і сутність держави та проявляється у його загальнотеоретичних, конституційних та політичних сферах. У статті теоретичного уточнення набуло дискусійне питання, пов’язане із виявленням місця та ролі форми державного режиму у системі елементів форми самої держави. Ретельному науковому аналізу та осмисленню, а також узагальненню піддалось питання, яке не охоплюються більш усталеними традиційними схемами та уявленнями. Дискусійним є питання категорії «форма державного режиму», для визначення якої автором розглянуто різноманітні погляди, оскільки у сучасній юридичній літературі немає його одностайності. Розглянуто класифікацію форм державного правління, яке теж має різне трактування. Здійснено установлення самої сутності та правових ознак сучасних різновидів форми державного режиму, його поняття, яке на рівні дефінітивного формулювання у теперішніх умовах вимагає суттєвого уточнення та узагальнення.en_US
dc.description.abstractThe article considers the concept of “form of state regime”, which was formed during the socio-political development and was revealed as a result of cognitive activity in many generations of political scientists. The presence of a variety of views on its definition and in particular the content at the present stage of development of legal science and indicates the epistemological problems and in particular the relevance of this issue. Of great importance in the article is the unity of both theoretical and practical knowledge of the form of the state regime, because it is due to the need for a comprehensive study of its two components – legal and political (actual). The author also shows that the dynamics of political life and in particular the sociopractical aspects in the organization and implementation of state power is the subject of study of many sciences. Therefore, it was expedient in this study to pay attention to the debatable issues in the theoretical plane, taking into account both historical and practical aspects, which allowed to build a more holistic view of the state regime of the modern country as a historically determined political and legal power system, which externally reflects and the content and essence of the state and is manifested in its general theoretical, constitutional and political spheres. The article clarified the theoretical issue related to the identification of the place and role of the form of the state regime in the system of elements of the form of the state itself. Careful scientific analysis and understanding, as well as generalization, have been the subject of a question that is not covered by more established traditional schemes and ideas. The question of the category “forms of state regime” is debatable, for the definition of which the author considered various views, because in the modern legal literature there is no unanimity. The classification of forms of government, which also has different interpretations, is considered. The establishment of the very essence and legal features of modern varieties of the state regime, its concept, which at the level of definitive formulation in the current conditions requires significant clarification and generalization.
dc.identifier.citationАтаманова Н. В. Дискусійні погляди на поняття та види форм державного режиму / Н. В. Атаманова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 42-48.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18227
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectпоняттяen_US
dc.subjectвиди формen_US
dc.subjectформа та змістen_US
dc.subjectформа державного правлінняen_US
dc.subjectдержавний режимen_US
dc.subjectconceptsen_US
dc.subjecttypes of formsen_US
dc.subjectform and contenten_US
dc.subjectform of governmenten_US
dc.subjectstate regimeen_US
dc.titleДискусійні погляди на поняття та види форм державного режимуen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Дискусійні погляди на поняття та види форм державного режиму.pdf
Size:
158.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: