The right to a fair trial: conceptual rethinking in an era of quarantine restrictions

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Пережняк, Борис Аркадійович
Пережняк, Б. А.
Пережняк, Борис Аркадиевич
Perezhniak, Borys A.
Perezhniak, Boris
Балобанова, Дар’я Олександрівна
Балобанова, Д. О.
Балобанова, Дарья Александровна
Balobanova, Daria O.
Тімофєєва, Лілія Юріївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Editorial Primmate S. A. S.

Анотація

One of the most important places among the universally recognized rights is the right to a fair trial. The essence of this right is that any violated right can be restored through a particular procedure. In the absence of an effective method for the protection of rights and interests, the rights and freedoms recognized and enshrined in law are only declarative provisions. Given the significant role of the right to a fair trial and changes in its provision under quarantine restrictions, it is necessary to analyze the content of this right, highlight principal requirements and problematic aspects of implementation given the current conditions of social relations. The purpose of the work is to analyze the content of the right to a fair trial. The subject of the study is the social relations that arise, change, and terminate during the exercise of the right to a fair trial. The research methodology includes such methods as a statistical-mathematical method, method of social-legal experiment, cybernetic method, comparative-legal method, formal-legal method, logical-legal method, and method of alternatives. The study will analyze the content of the right to a fair trial as international law and national law, its impact and interaction with the national legal system of Ukraine, which includes theoretical, applied, and common law aspects and conceptual rethinking in an era of quarantine restrictions.
Одне із найважливіших місць серед загальновизнаних прав посідає право на справедливий суд. Зміст цього права полягає в тому, що будь-яке порушене право може бути відновлене завдяки визначеної процедури. У випадку відсутності ефективної процедури захисту прав та інтересів, права та свободи визнані та закріплені в законодавстві є лише декларативними положеннями. З огляду на значну роль права на справедливий суд та зміни у його забезпечення в умовах карантинних обмежень, важливо проаналізувати зміст цього права, виокремити ключові положення та проблемні аспекти реалізації зважаючи на сучасні умови розвитку суспільних відносин. Метою роботи є здійснення аналізу змісту права на справедливий суд. Об’єктом дослідження є право на справедливий суд. Предметом дослідження є суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються під час реалізації права на справедливий суд. Методологією дослідження складають такі методи як статистико-математичний метод, метод соціально-правового експерименту, кібернетичний метод, порівняльно-правовий метод, формально-юридичний метод, логіко-юридичний метод, метод альтернатив. В результаті дослідження буде проаналізовано зміст права на справедливий суд як міжнародно-правової нормита норми національного права, його вплив та взаємодію з національною правовою системою України, що включає теоретичні, прикладні та загальноправові аспекти та концептуальне переосмислення в епоху карантинних обмежень.

Бібліографічний опис

Perezhniak B. The right to a fair trial: conceptual rethinking in an era of quarantine restrictions / B. Perezhniak, D. Balobanova, L. Timofieieva, O. Tavlui, Yu. Poliuk // Amazonia Investiga. - Vol. 10. - Issue 38. - Editorial Primmate S. A. S., 2021. - P. 168-177.

Ключові слова

court, justice, the right to a fair trial, guarantees of human rights, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, суд, правосуддя, право на справедливий суд, гарантії прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Perezhniak B. The right to a fair trial: conceptual rethinking in an era of quarantine restrictions / B. Perezhniak, D. Balobanova, L. Timofieieva, O. Tavlui, Yu. Poliuk // Amazonia Investiga. - Vol. 10. - Issue 38. - Editorial Primmate S. A. S., 2021. - P. 168-177.