Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні : монографія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Водько, Микола Петрович
Водько, М. П.
Vodko, Mykola P.
Подобний, Олександр Олександрович
Подобний, О. О.
Podobnyi, Oleksandr O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

У роботі розглядаються проблеми кримінально-правової боротьби з організованою злочинністю, з урахуванням внесених українським законодавцем в останні роки новел. Досліджуються основні положення інституту співучасті і його роль у законодавчому визначенні організованих форм злочинної діяльності в Загальній частині КК України. Проведено юридичний аналіз кримінально-правових форм організованої злочинної діяльності, закріплених в Загальній і Особливій частинах КК України, та науковий коментар злочинів з конститутивною ознакою організованості, а також загальна характеристика злочинів із кваліфікуючою ознакою – «вчинено організованою групою». Надано аналіз практики застосування правових норм про організовану злочинність слідчими та судовим органами країни після прийняття КК України. Вносяться пропозиції з удосконалення законодавчої регламентації ряду кримінально-правових норм про організовану злочинність та організації протидії цьому небезпечному явищу сьогодення. Для викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, працівників правоохоронних органів.
The paper considers the problems of criminal-legal struggle against organized crime, taking into account the novelties introduced by the Ukrainian legislator in recent years. The main provisions of the institute of complicity and its role in the legislative definition of organized forms of criminal activity in the General Part of the Criminal Code of Ukraine are studied. A legal analysis of criminal law forms of organized crime, enshrined in the General and Special Parts of the Criminal Code of Ukraine, and scientific commentary on crimes with a constitutive feature of organization, as well as general characteristics of crimes with a qualifying feature - "committed by an organized group." An analysis of the practice of application of legal norms on organized crime by investigators and judicial authorities of the country after the adoption of the Criminal Code of Ukraine. Proposals are being made to improve the legislative regulation of a number of criminal law norms on organized crime and to organize counteraction to this dangerous phenomenon of today. For teachers, graduate students and students of law schools, law enforcement officers.

Бібліографічний опис

Водько М. П. Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні : монографія / М. П. Водько, О. О. Подобний. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 208 с. Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.16179

Ключові слова

інститут співучасті, форми організованої злочинної діяльності, організовані форми злочинної діяльності як кваліфікуючі ознаки, структурно-функціональне забезпечення боротьби з організованою злочинністю, сучасний стан боротьби з організованою злочинністю в Україні, institute of complicity, forms of organized crime, organized forms of criminal activity as qualifying features, structural and functional support in the fight against organized crime, the current state of the fight against organized crime in Ukraine, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Criminal law

Цитування

Водько М. П. Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні : монографія / М. П. Водько, О. О. Подобний. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 208 с. Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.16179