Місце «злочинної діяльності» в понятійно-категоріальному апараті криміналістики

dc.contributor.authorДинту, Валерія Аркадіївна
dc.contributor.authorДинту, В. А.
dc.contributor.authorDyntu, Valeriia A.
dc.contributor.authorДикий, Олег Вікторович
dc.contributor.authorДикий, О. В.
dc.contributor.authorDykyi, Oleh V.
dc.date.accessioned2021-12-14T11:29:49Z
dc.date.available2021-12-14T11:29:49Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionДинту В. А. Місце «злочинної діяльності» в понятійно-категоріальному апараті криміналістики / В. А. Динту, О. В. Дикий // Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - №6. - С. 176-178.en_US
dc.description.abstractУ статті авторами досліджено значення та функціональна необхідність понятійно-категоріального апарату криміналістики. Проаналізовано місце поняття «злочинна діяльність» у системі криміналістики. Розглянуто значення понять «механізм злочину» й «спосіб злочину». Слід зазначити, що, бувши результатом наукового дослідження, теорія виникає та формується багато в чому завдяки практичній діяльності людей. Необхідність у ній настає в той момент, коли подальше використання тільки емпіричних та інтуїтивних обґрунтувань перестає бути виправданим. З цього моменту пошук теоретичних рішень стає нагальною потребою. Процес розвитку будь-якої галузі наукового знання зазвичай проходить кілька етапів. Зібрана вченими інформація перетворюється в теорію тільки тоді, коли остання починає містити в процесі наукового пошуку знання про причини досліджуваних явищ і ті закономірності, яким вони підкоряються. У міру того, як нова наука проникає у свідомість все більшої кількості людей і приймається ними на озброєння, в її розвитку настає наступний етап – накопичення емпіричного матеріалу, результатів застосування в практиці початкових, вихідних положень цієї науки. На такому етапі виникає потреба у створенні мови певної науки та, як наслідок, формуванні її понятійно-категоріального апарату. Понятійний апарат створюється для розв’язання специфічних наукових завдань і призначений для опису відповідної предметної області. Він служить ефективним засобом мислення в рамках конкретної наукової теорії та тому повинен бути надзвичайно спеціалізований для відтворення неповторності предмета свого дослідження. Понятійний апарат теорії призначений насамперед як для однозначного виразу результатів наукового пізнання, так і для самої науково-пізнавальної діяльності. Значення термінів наукової теорії має концептуальний характер: система знань певного терміну задається системним змістом самої теорії. Водночас об’єкт змісту наукової теорії представлений у вигляді пропозицій деякої мови, що містить терміни й правила оперування ними.en_US
dc.description.abstractIn the article, the author investigates the criminalistics’ conceptual and categorical apparatus significance. The place of the concept of “criminal activity” in the system of criminalistics is analyzed. The meaning of the concepts “crime mechanism” and “crime method” is considered. As a result of scientific research, the theory arises and is formed mostly through the people’s practical activities. The need for it comes at a time when the further use of only empirical and intuitive justifications is no longer justified. From this moment, the search for theoretical solutions becomes an urgent necessity. Commonly the development of any field of scientific knowledge goes through several stages. The information collected by scientists turns into a theory only when in the process of scientific search it begins to include the knowledge about the causes of the studied phenomena and the laws to which they obey. As new science enters the minds of more and more people and is adopted by them, in its development comes the next stage – accumulation of empirical material, results of application in practice of initial, starting provisions of this science. At this stage there is a need to create a language of a certain science and as a consequence the formation of its conceptual and categorical apparatus. The conceptual apparatus is created to solve specific scientific problems and is intended to describe the corresponding subject area. It serves as an effective means of thinking within the framework of a specific scientific theory and therefore must be highly specialized to reproduce the uniqueness of the research subject. The theory conceptual apparatus is intended, first of all, both for the unambiguous expression of the results of scientific cognition, and for the scientific and cognitive activity itself. The meaning of the scientific theory terms has a conceptual nature: the system of knowledge of a certain term is set by the systemic content of the theory itself. At the same time, the object of the content of a scientific theory is presented in the form of sentences of a certain language, including terms and rules for operating them.
dc.identifier.citationДинту В. А. Місце «злочинної діяльності» в понятійно-категоріальному апараті криміналістики / В. А. Динту, О. В. Дикий // Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - №6. - С. 176-178.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/15981
dc.language.isootheren_US
dc.subjectcriminalisticsen_US
dc.subjectconceptual and categorical apparatusen_US
dc.subjectcriminal activityen_US
dc.subjectcrimeen_US
dc.subjectcategoryen_US
dc.subjectconcepten_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectкриміналістикаen_US
dc.subjectпонятійно-категоріальний апаратen_US
dc.subjectзлочинна діяльністьen_US
dc.subjectзлочинen_US
dc.subjectкатегоріяen_US
dc.subjectпоняттяen_US
dc.titleМісце «злочинної діяльності» в понятійно-категоріальному апараті криміналістикиen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Динту В. А. Місце «злочинної діяльності» в понятійно-категоріальному апараті криміналістики.pdf
Size:
346.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: