Контроль за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Добровольська, Володимира Володимирівна
Добровольська, В. В.
Dobrovolska, Volodymyra V.
Феофанова, Ірина Максимівна
Феофанова, І. М.
Feofanova, Iryna M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Досліджено визначення і застосування контролю як певної процедури стосовно надання державної допомоги суб’єктам господарювання з метою визначення її законності, доцільності та критеріїв допустимості, на підставі запропонованих визначень ученими-фахівцями за різноманітними підставами та умовами, а також визначених нормами чинного законодавства. Запропоновано поняття форми і змісту державного контролю за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання через повноваження спеціально уповноваженого органу – Антимонопольного комітету України з метою захисту конкуренції як умови існування ринкової економіки. Органи фінансового державного контролю також можуть здійснювати контролюючі дії стосовно допустимості державної допомоги, наприклад Рахункова палата України та податкові органи, з метою перевірки цільового використання державних (місцевих) коштів та/або майна (ресурсів держави). Змістом державного контролю за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання є виявлення, встановлення та аналіз критеріїв допустимості з урахуванням її соціального характеру, встановлених кінцевих бенефіціарів-споживачів та наявності надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру. Формою контролю допустимості державної допомоги є повідомлення, яке надсилається шляхом перевірки та може слугувати підставою для розгляду. Громадський контроль за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання здійснюється відповідними особами, яким за законом надані зазначені повноваження. Моніторинг являє собою постійний нагляд за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання шляхом збору та аналізу інформації з метою швидкого та оперативного виявлення правопорушень та повідомлення до компетентних органів задля реалізації подальших їх дій контролюючого характеру, а також складання і подання відповідної звітності.
The definition and application of control as a certain procedure for providing state aid to economic entities in order to determine its legality, feasibility and eligibility criteria, based on the proposed definitions by scientists on various grounds and conditions, as well as defined by current legislation. The concept of the form and content of state control over the admissibility of state aid to economic entities through the powers of a specially authorized body – the Antimonopol Committee of Ukraine to protect competition as a condition for the existence of a market economy. Financial control bodies may also monitor the eligibility of state aid, such as the Accounting Chamber of Ukraine and tax authorities, in order to verify the intended use of state (local) funds and/or property (state resources). The content of state control over the admissibility of state aid to economic entities is to identify, establish and analyze eligibility criteria taking into account its social nature, identified final beneficiariesconsumers and the presence of emergencies of man-made or natural nature. The form of control of the eligibility of state aid is a notification sent by verification and may serve as a basis for consideration. Public control over the admissibility of state aid to economic entities is exercised by the relevant persons who are legally granted these powers. Monitoring is a constant supervision over the admissibility of state aid to economic entities by collecting and analyzing information, in order to quickly and promptly identify violations and notify the competent authorities for further action of a controlling nature, as well as the preparation and submission of relevant reports.

Бібліографічний опис

Добровольська В. В. Контроль за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання / В. В. Добровольська, І. М. Феофанова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 94-100.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, контроль, моніторинг, державна допомога, конкуренція, суб’єкти господарювання, спеціально уповноважений орган, перевірка, control, monitoring, state aid, competition, business entities, specially authorized body, inspection

Цитування

Добровольська В. В. Контроль за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання / В. В. Добровольська, І. М. Феофанова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 94-100.