Правові та теоретичні проблеми визначення Інтернет-банкінгу в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Латковська, Тамара Анатоліївна
Латковська, Т. А.
Латковская, Тамара Анатольевна
Latkovska, Tamara A.
Марущак, Анна Валеріївна
Марущак, А. В.
Марущак, Анна Валерьевна
Marushchak, Anna V.
Олексій, Уляна Олександрівна
Олексій, У. О.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Університет банківської справи

Анотація

Присвячено дослідженню інтернет-банкінгу з позицій правового регулювання і науково-теоретичного осмислення. Обґрунтовано зростаючу роль інноваційних технологій у сфері банківського обслуговування. Зазначено, що система способів надання банківських послуг характеризується динамічністю і має важливе значення як для всієї банківської системи в цілому, так і для окремого банку. Розглянуто різні наукові підходи до визначення поняття «Інтернет-банкінг». Запропоновано розглядати Інтернет-банкінг як форму банківської діяльності та як форму дистанційного обслуговування клієнтів банку. У першому підході Інтернет-банкінг — це форма банківської діяльності, при здійсненні якої банківські операції проводять за допомогою обміну електронними сигналами, а не шляхом обміну готівкою, чеками чи іншими видами документів. Другий підхід передбачає трактування Інтернет-банкінгу як системи дистанційного обслуговування клієнтів банків, що використовується ними та банками для здійснення банківських операцій та надання банківських послуг виключно за допомогою мережі Інтернет. Досліджено регулювання Інтернет-банкінгу нормативно-правовими актами і підкреслено його вкрай низький рівень. Аргументовано доцільність установлення чітких меж використання Інтернет-банкінгу і чітко окресленого кола банківських послуг, що можуть і, навпаки, не можуть надаватись через Інтернет. Закцентовано увагу на таких системах дистанційного обслуговування клієнтів банку: «телефонний банкінг», «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк» та «миттєва безконтактна оплата». Обґрунтовано суттєву ріницю телефонного банкінгу від мобільного банкінгу. У першому варіанті особа отримує послугу по телефону через дзвінок у службу підтримки банку, і в такому разі наявність доступу в Інтернет в даний момент не важлива. А користання мобільним банкінгом для здійснення будь-яких операцій вимагає підключення до Інтернету і можливість використати мобільний додаток, установлений на телефоні, або зайти на відповідний сайт за допомогою персонального комп’ютера.
The article is focuses on the research of internet-banking from the standpoint of legal regulation and scientific-theoretical understanding. The growing role of innovative technologies in banking is justified. It is noted that the system of ways of providing banking services is dynamic and important both for the whole banking system and for the individual bank. Various scientific approaches to the definition of «Internet-banking» are considered. It is proposed to consider Internet-banking as a form of banking and as a form of remote customer service to the bank. In the first approach, internet banking is a form of banking activity in which banking operations are carried out through the exchange of electronic signals, rather than by exchanging cash, checks or other types of documents. The second approach involves treating Internet banking as a system of remote servicing of bank customers used by them and banks to conduct banking transactions and provide banking services exclusively through the Internet. The regulation of Internet-banking by legal acts is investigated and its extremely low level is emphasized. The necessity of establishing clear boundaries of use of Internet banking and a clearly defined range of banking services, which may or may not be provided via the Internet. Attention is focused on the following systems of remote customer service of the bank: «telephone banking», «client — bank», «client — Internet bank» and «instant contactless payment». Each of these systems is characterized. The significant difference between telephone banking and mobile banking is substantiated. In the first case, the person receives the service by phone through a call to the support service of the bank, and in this case, the availability of Internet access is currently irrelevant. And using mobile banking to perform any operations requires an Internet connection and the ability to use the mobile application installed on the phone, or go to the appropriate site using a personal computer.

Бібліографічний опис

Латковська Т. Правові та теоретичні проблеми визначення Інтернет-банкінгу в Україні / Т. Латковська, А. Марущак, У. Олексій // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Т. 1(36). - Університет банківської справи, 2021. – С. 27-34. [Latkovska T. Legal and theoretical problems of determining the Internet banking in Ukraine / T. Latkovska, A. Marushak, U. Oleksii // Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice, Vol. 1(36) University of Banking, 2021. - Р. 27-34.]

Ключові слова

Інтернет-банкінг, дистанційне банківське обслуговування, системи дистанційного обслуговування клієнтів, банківська діяльність, банківські послуги, Internet banking, remote banking, remote customer service systems, banking, banking services, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Латковська Т. Правові та теоретичні проблеми визначення Інтернет-банкінгу в Україні / Т. Латковська, А. Марущак, У. Олексій // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Т. 1(36). - Університет банківської справи, 2021. – С. 27-34. [Latkovska T. Legal and theoretical problems of determining the Internet banking in Ukraine / T. Latkovska, A. Marushak, U. Oleksii // Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice, Vol. 1(36) University of Banking, 2021. - Р. 27-34.]