Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Кормич, Людмила Іванівна
Кормич, Л. І.
Кормич, Людмила Ивановна
Kormych, Liudmyla I.
Краснопольська, Тетяна Миколаївна
Краснопольська , Т. М.
Краснопольская, Татьяна Николаевна
Krasnopolska, Тetiana М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Евроинтеграция, международное публичное управление и безопасность». В учебно-методическом пособии изложено содержание учебной дисциплины по темам лекций и практических занятий, практические задания по курсу, перечень тем для самостоятельной работы, вопросы для проверки знаний по дисциплине, перечень тем рефератов и список рекомендуемой литературы. Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с образовательно-профессиональной программой высшего образования по специальности 281 «Публичное управление и администрирование», а также рекомендуется использовать в учебной работе при подготовке специалистов второго (магистерского) уровня высшего образования.
The educational and methodological manual is intended for students studying the discipline "European integration, international public administration and security." The manual contains topics of lectures and practical exercises on the academic discipline, practical tasks for the course, a list of topics for independent work, questions to test knowledge of the discipline, a list of essay topics and a list of recommended literature. It was prepared in accordance with the educational and professional program of higher education in specialty 281 "Public administration and administration", and it is also recommended to use it in the training of specialists of the second (master's) level of higher education.

Бібліографічний опис

Кормич Л. І. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. – Одеса : Фенікс, 2020. – 60 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science, міжнародне публічне управління, політика європейської інтеграції України

Цитування

Кормич Л. І. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. – Одеса : Фенікс, 2020. – 60 с.