Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Кохановська, Олена Велеонінівна
Кохановская, Елена Велеониновна
Kokhanovskaya, Olena V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Автор статті називає існуючі й аналізує дві основні концепції, які розвиваються в Україні у сфері інформаційних правовідносин. Вона викладає і аргументовано доводить актуальність і цінність для розвитку вітчизняної науки теорії інформаційних прав як інституту цивільного права, досліджує основні положення і концептуальні засади теорії, яка розвивається в Україні паралельно упродовж тривалого періоду – теорію інформаційного права як галузі права. Послідовно досліджуючи проблему, автор доходить висновку про цілісність і перспективність для цілей законотворення і практики застосування саме теорії інформаційних прав як інституту цивільного права, посилаючись на власні ґрунтовні дослідження у цій сфері і дисертаційні дослідження цивілістів.
Автор статьи называет существующие и анализирует две основные концепции, которые развиваются в Украине в сфере информационных правоотношений. Она излагает и аргументированно доказывает актуальность и ценность для развития отечественной науки теории информационных прав как института гражданского права, изучает основные положения и концептуальные основы теории, которая развивается в Украине параллельно на протяжении длительного периода времени – теорию информационного права как отрасли права. Последовательно исследуя проблему, автор приходит к выводу о целостности и перспективности для целей законотворчества и практики применения именно теории информационных прав как института гражданского права, ссылаясь на собственные основательные исследования в этой сфере и диссертационные исследования цивилистов.
The article author describes the existing concepts being developed in Ukraine in the sphere of information relations and analyzes the two primary ones. She sets out the arguments and proves the relevance and value of the development of the theory of information rights as an institution of civil law to the development of the national science. She also examines the main provisions and the conceptual framework of the theory of information law as a branch of law, which is being concurrently developed in Ukraine for a prolonged period of time. By coherently exploring the arguments set forth in the dissertation papers of the civil law scientists and own researches, the author arrives to a conclusion that the application of the theory of the information rights as an institution of civil law is the most promising for the purposes of legislation and practical application of the law.

Бібліографічний опис

Кохановська О. В. Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні / О. В. Кохановська // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 128-133.

Ключові слова

теорія інформаційних прав як інституту цивільного права, теорія інформаційного права як галузі права, інформація, інформаційні правовідносини, об’єкт цивільних прав, нематеріальні блага, предмет, метод, система права, галузь права, галузь законодавства, інформація як благо, теория информационных прав как института гражданского права, теория информаци-онного права как отрасли права, информация, информационные правоотношения, объект гражданских прав, нематериальные блага, предмет, метод, система права, отрасль права, отрасль законодательства, информация как благо, theory of information rights as an institution of civil rights, the theory of information law as a branch of law, information, legal information relations, object of civil rights, intangible benefits, object, method, and the system of law, branch of law, legislation branch, information as a benefit

Цитування

Кохановська О. В. Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні / О. В. Кохановська // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 128-133.