Принцип DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Евгений Олегович
Kharitonov, Evgen O.
Харитонова, Олена Іванівна
Харитонова, Елена Ивановна
Kharytonova, Оlena I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються питання визначення та характеристики «європейського права» та співвідношення цього поняття з поняттям «право ЄС». На підґрунті отриманого результату досліджується сутність створеного євро­пейськими правознавцями проекту «Принципів, Дефініцій і Модельних Правил Європейського приватного пра­ва». Встановлюється значення DCFR для розвитку концепту європейського приватного права і для визначення методологічних засад розвитку цивільного законодавства України у контексті вирішення завдання його гармоні­ зації з правом ЄС.
европейское право
В статье рассматриваются вопросы определения и характеристики «европейского права» и соотношение этого понятия с понятием «право ЕС». На основе полученного результата исследуется сущность созданного евро­пейскими правоведами проекта «Принципов, Дефиниций и Модельных Правил Европейского частного права». Устанавливается значение DCFR для развития концепта европейского частного права и для определения мето­дологических основ развития гражданского законодательства Украины в контексте решения задачи его гармо­низации с правом ЕС.
Іn the article examined question the the definition and characteristics of the «European law» and the correlation of this term with the term «EU law». On the grounds the obtained result the researched essence of the created European lawyers of the project of the «Principles, Definitions and The Model Rules of European Private Law». Is set value DCFR for the development of the concept of European Private Law and to determine the methodological foundations development of civil legislation of Ukraine in the context of solving the problem of of its harmonization with the EU law.

Бібліографічний опис

Харитонов Є. О. Принцип DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 164-170.

Ключові слова

європейське право, право ЄС, приватне право, принципи DCFR, цивільне законодавство, правосвідомість, національне законодав­ство, европейское право, право ЕС, частное право, принципы DCFR, гражданское законодательство, правосознание, национальное законодательство, european law, EU law, private law, principles DCFR, civil legislation, sense of justice, national legislation

Цитування

Харитонов Є. О. Принцип DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 164-170.