Правові засади рекламної діяльності : навчально-методичний посібник

Без Ескізу

Дата

2020

Автори

Еннан, Руслан Євгенович
Еннан, Р. Є.
Ennan, Ruslan Ye.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Правові засади рекламної діяльності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу, тестові завдання. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності «Журналістика», спеціалізації «Реклама і зв’язки з громадськістю (PR)».
The textbook contains materials that meet the requirements of the discipline "Legal principles of advertising": the content of the discipline on the topics of lectures and practical classes, guidelines for preparing for seminars, tasks for independent work, topics for independent study, list of normative -legal acts, explanations, recommendations and generalizations of judicial practice, a list of basic educational and educational literature recommended for review during the course, questions to test knowledge of the course, test tasks. The textbook is designed for students of higher educational institutions to prepare applicants for higher education in the first (bachelor's) level of "Journalism", specialization "Advertising and Public Relations (PR)".

Бібліографічний опис

Еннан Р. Є. Правові засади рекламної діяльності / Р. Є. Еннан. - Одеса : НУ "ОЮА", 2020. - 69 с. https://doi.org/10.32837/11300.14905

Ключові слова

рекламна діяльність суб’єктів господарської діяльності, поняття та принципи рекламного права, основи маркетингу в господарській діяльності, правові засади діяльності засобів масової інформації, видавничої справи в Україні, advertising activities of business entities, concepts and principles of advertising law, basics of marketing in economic activity, legal bases of activity of mass media, publishing business in Ukraine, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Реклама і зв'язки з громадськістю (PR), Advertising and Public Relations (PR)

Цитування

Еннан Р. Є. Правові засади рекламної діяльності / Р. Є. Еннан. - Одеса : НУ "ОЮА", 2020. - 69 с. https://doi.org/10.32837/11300.14905