Право інтелектуальної власності ЄС : навчально-методичний посібник

Без Ескізу

Дата

2018

Автори

Еннан, Руслан Євгенович
Еннан, Р. Є.
Эннан, Руслан Евгеньевич
Ennan, Ruslan Ye.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : НУ "ОЮА"

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності ЄС»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
The textbook contains materials that meet the requirements of the discipline "EU Intellectual Property Law": the content of the discipline on lectures and practical classes, guidelines for preparing for seminars, assignments for independent work, topics for self-study, a list of regulations -legal acts, explanations, recommendations and generalizations of judicial practice, a list of basic educational and educational literature recommended for review during the course, questions to test knowledge of the course. The textbook is designed for students of higher educational institutions to prepare applicants for higher education at the second (master's) level of the field of knowledge 08 "Law", specialty 081 "Law".

Бібліографічний опис

Еннан Р. Є. Право інтелектуальної власності ЄС : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 08 «Право» / Р. Є. Еннан. - Одеса : НУ "ОЮА", 2018. - 58 с. https://doi.org/10.32837/11300.14904

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, право інтелектуальної власності ЄС

Цитування

Еннан Р. Є. Право інтелектуальної власності ЄС : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 08 «Право» / Р. Є. Еннан. - Одеса : НУ "ОЮА", 2018. - 58 с. https://doi.org/10.32837/11300.14904