Екологічне право : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Демчук, Тетяна Ігорівна
Демчук, Т. І.
Демчук, Татьяна Игоревна
Demchuk, Tetiana I.
Борденюк, Ольга Василівна
Борденюк, О. В.
Борденюк, Ольга Васильевна
Bordeniuk, Olha V.
Шелудяков, Роман Сергійович
Шелудяков, Р. С.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Чернівці

Анотація

У навчально-методичному посібнику «Екологічне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Екологічне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У посібнику подаються тематика та основи лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту. Для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
The training and methodical manual "Environmental Law" contains materials that meet the requirements of the discipline "Environmental Law" in accordance with the curriculum of students of Chernivtsi Law Institute of the National University "Odessa Law Academy". The manual provides topics and basics of lectures, seminar plans with practical tasks that can be used for classroom and independent work of students. The manual contains a list of recommended literature that can be used in preparation for seminars (practical) classes, tests, exams. It is designed for teachers of higher education institutions and applicants for higher education studying in the specialty 081 "Law".

Бібліографічний опис

Екологічне право : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / Т. І. Демчук, О. В. Борденюк, Р. С. Шелудяков. - Чернівці, 2021. - 100 с.

Ключові слова

екологічне право, екологічна безпека, захист екологічних прав, еколого-правові норми, природні ресурси, навколишнє природнє середовище, екологічні відносини, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Екологічне право : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / Т. І. Демчук, О. В. Борденюк, Р. С. Шелудяков. - Чернівці, 2021. - 100 с.