Загальні положення про заповідальний відказ за Цивільним кодексом Чеської Республіки

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Цибульська, Ольга Юріївна
Цибульская, Ольга Юрьевна
Tsybulskaya, Olga Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті досліджуються загальні положення про заповідальний відказ за Цивільним кодексом Чеської Республіки. Здійснюється аналіз норм чинного цивільного законодавства Чехії щодо визначення порядку встановлення заповідального відказу, встановлення кола осіб, на користь яких він може встановлюватись, визначення предмету заповідального відказу, дослідження порядку та способів виконання, а також підстав відкликання заповідального відказу.
В статье исследуются общие положения о завещательном отказе по Гражданскому кодексу Чешской Республики. Произведен анализ норм действующего гражданского законодательства Чехии относительно определения порядка установления завещательного отказа, определения круга лиц, в пользу которых он может устанавливаться, определения предмета завещательного отказа, исследования порядка и способов выполнения, а также оснований отзыва завещательного отказа.
In the article generals are investigated about a legacy on the Civil code of Czech Republic. The analysis of norms of current civil legislation of Czech Republic in relation to determination of order of establishment of legacy, determination of circle of persons in behalf on that he can be set, determination of the article of legacy, research of order and methods of implementation, and also grounds of review of legacy, is produced.

Бібліографічний опис

Цибульська О. Ю. Загальні положення про заповідальний відказ за Цивільним кодексом Чеської Республіки / О. Ю. Цибульська // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 66-69.

Ключові слова

Цивільний кодекс Чехії, спадкування, заповіт, заповідальне розпорядження, вигодонабувач, спадкоємець за заповітом, спадкоємець за законом, зобов’язання, Гражданский кодекс Чехии, наследование, завещание, завещательное распоряжение, выгодоприобретатель, наследник по завещанию, наследник по закону, обязательство, The civil code of Czech Republic, inheritance, the will, testamentary orders, the beneficiary, testamentary heir, the heir by law, the obligation

Цитування

Цибульська О. Ю. Загальні положення про заповідальний відказ за Цивільним кодексом Чеської Республіки / О. Ю. Цибульська // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 66-69.