Сучасна концепція прав людини: європейське праворозуміння : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Бехруз, Хашматулла Набієвич
Бехруз, Х. Н.
Bekhruz, Khashmatulla N.
Грушко, Мальвіна Валеріївна
Грушко, М. В.
Hrushko, Malvina V.
Мануїлова, Катерина Вікторівна
Мануїлова, К. В.
Manuilova, Kateryna V.
Федорова, Тетяна Сергіївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання сучасної концепції прав людини в європейському праворозумінні: подано інтерпретацію прав людини в історії людства, розкрито основи сучасної концепції прав людини, виділено універсальні міжнародно-правові стандарти прав людини та їх нормативне забезпечення; досліджено аспекти захисту прав людини в діяльності ООН та європейська система захисту прав людини; піднято питання заборони катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання; окремо розкрито порядок звернення в Європейський суд з прав людини та концепцію прав людини в праві Європейського Союзу. Важливим є розгляд питання інтерпретації європейського права прав людини в Україні. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
The educational and methodical guide outlines the main theoretical issues of the modern concept of human rights in European legal understanding: the interpretation of human rights in the history of mankind is presented, the foundations of the modern concept of human rights are revealed, universal international legal standards of human rights and their regulatory support are highlighted; aspects of the protection of human rights in the activities of the UN and the European system of human rights protection were investigated; the issue of the prohibition of torture, inhuman or degrading treatment or punishment was raised; the procedure for applying to the European Court of Human Rights and the concept of human rights in the law of the European Union are separately disclosed. It is important to consider the issue of interpretation of European human rights law in Ukraine. The manual is intended for students of full-time and part-time higher education in higher education institutions.

Бібліографічний опис

Сучасна концепція прав людини: європейське праворозуміння : навч.-метод. посіб. [Елекронне видання] / Х. Н. Бехруз, М. В. Грушко, К. В. Мануїлова, Т. С. Федорова ; НУ «Одеська юридична академія. – Одеса : Фенікс, 2023. – 143 с.

Ключові слова

права людини в історії людства, основи сучасної концепції прав людини, універсальні міжнародно-правові стандарти прав людини, захист прав людини у діяльності ООН, європейська система захисту прав людини, заборона катувань, імплементація європейського права прав людини в Україні, human rights in human history, the foundations of the modern concept of human rights, universal international legal standards of human rights, protection of human rights in the activities of the UN, the European system of human rights protection, prohibition of torture, implementation of European human rights law in Ukraine, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Сучасна концепція прав людини: європейське праворозуміння : навч.-метод. посіб. [Елекронне видання] / Х. Н. Бехруз, М. В. Грушко, К. В. Мануїлова, Т. С. Федорова ; НУ «Одеська юридична академія. – Одеса : Фенікс, 2023. – 143 с.