Аналіз підходів у викладанні початкового курсу програмування в університетах

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021-04-05

Автори

Прокоп, Юлія Віталіївна
Прокоп, Ю. В.
Prokop, Yuliia V.
Трофименко, Олена Григорівна
Трофименко, О. Г.
Trofymenko, Olena H.
Задерейко, Олександр Владиславович
Задерейко, О. В.
Zadereiko, Oleksandr V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Важливість результативного вивчення початкового курсу програмування (CS1), з одного боку, і потреба враховувати реалії вимог, що ставлять перед ІТ-фахівцями роботодавці сьогодні, з іншого боку, спонукають університети гнучко змінювати освітні компоненти, коригувати навчальні плани і вміст дисциплін. Актуальність пошуку підходів, які позитивно впливають на результативність навчання основам програмування, зумовлена складністю цього курсу для студентів і високим рівнем відсіву вже на першій сесії. В роботі проаналізовано підходи передових зарубіжних університетів у викладанні курсу з основ програмування CS1. Проведено співставлення з тенденціями сучасного ринку ІТ-праці на предмет потреб коригування вмісту початкового курсу програмування у закладах вищої освіти.
Важность результативного изучения начального курса программирования (CS1), с одной стороны, и потребность учитывать реалии требований, которые ставят перед ИТ-специалистами работодатели сегодня, с другой стороны, побуждают университеты гибко менять образовательные компоненты, корректировать учебные планы и содержание дисциплин. Актуальность поиска подходов, положительно влияющих на результативность обучения основам программирования, обусловлена сложностью этого курса для студентов и высоким уровнем отсева уже на первой сессии. В работе проанализированы под¬ходы передовых зарубежных университетов к преподаванию курса по основам программирования CS1. Проведено сопоставление с тенденциями современного рынка ИТ-труда на предмет потребностей корректировки содержания начального курса программирования в учреждениях высшего образования.
The importance of the effective study of the initial programming course (CS1), on the one hand, and the need to take into account the requirements for IT professionals today, on the other hand, encourage universities to flexibly change educational components, adjust curricula and dis-ciplines. The relevance of finding approaches that positively affect the effectiveness of learning the basics of programming, due to the complexity of this course for students and the high level of dropout in the first session. The paper analyzes the approaches of foreign universities in teaching the CS1 course. The tendencies of the Ukrainian IT labour market concerning the need for adjustment of the content of the Algorithmization and programming course (Ukrainian analogue CS1) are investigated. It is established that there is no universal solution to the problems associated with teaching the initial programming course in the universities. Important factors that positively affect the success of programming training are the motivation of students, a set of didactic processes and methods, as well as good knowledge of the subject by teachers. To increase the effectiveness of training, researchers propose to change the programming language used in the introductory programming course and to introduce new classes of tasks in the curriculum. The effectiveness of the solutions depends on the regional specifics and traditions of IT education. Considering the ranking of programming languages in demand in Ukraine, the need to establish a relationship between disciplines and specifics of courses, the appropriate scheme of using programming languages are C/ C ++ in Algorithmization and programming course (CS1) and then Java / C # in Object-oriented programming course (CS2). Another solution is to collaborate with IT companies and to involve students in writing real programs.

Бібліографічний опис

Прокоп Ю. В. Аналіз підходів у викладанні початкового курсу програмування в університетах / Ю. В. Прокоп, О. Г. Трофименко, О. В. Задерейко // Системні технології : регіонал. міжвузів. зб. наук. пр. – Т. 4 (135), 2021. – С. 73-84.

Ключові слова

початковий курс програмування, CS1, мова програмування, ІТ-освіта, алгоритмізація та програмування, начальный курс программирования, CS1, язык программирования, ИТ-образование, алгоритмизация и программирование, eginner programming course, CS1, programming language, IT education, algorithmization and programming, Research Subject Categories::TECHNOLOGY

Цитування

Прокоп Ю. В. Аналіз підходів у викладанні початкового курсу програмування в університетах / Ю. В. Прокоп, О. Г. Трофименко, О. В. Задерейко // Системні технології : регіонал. міжвузів. зб. наук. пр. – Т. 4 (135), 2021. – С. 73-84.