Reconstruction of the esthetic concept of CНARM in the English and Ukrainian linguistic cultures

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Tomchakovska, Yuliia
Tomchakovska, Yu. O.
Томчаковська, Юлія Олегівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ПП "Фенікс"

Анотація

Статтю присвячено контрастивному дослjдженню лінгвістичних засобів вербалізації етноспецифічного естетичного концепту CHARM і ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. Дослідження спрямовано на реконструкцjю схожих та вjдмінних рис зазначеного концепту в англомовній та україномовній лінгвокультурах. В роботі розглядаються мотиваційні, понятійні, асоціативні та ціннісні ознаки даних концептів. Наявність спільних мотивуючих ознак у структурах концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ уможливлює припущення про те, що феномен чарівності осмислювався носіями англійської та української лінгвокультур подібним чином. Результати роботи вказують, що асоціативні ознаки концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ пов'язуються інформантами двох лінгвокультур з внутрішньою та зовнішньою здатністю людини приваблювати, зачаровувати, захоплювати інших людей. Відмінності в сприйнятті цих концептів виявляються у тому, що для англомовних інформантів чарівність є низкою засобів створення природного, невимушеного спілкування у побутовій та професійній сферах. Для українських інформанів чарівність є глибинною ознакою, пов'язаною з певними етичними цінностями, як-от: добро, щирість, порядність, чуйність, "зразками" яких є близькі люди, родичі і, перш за все, мати. Лінгвістична реконструкція концепту CHAR/MІЧАРІВНІСТЬ показала, що даний концепт для носіїв української лінгвокультури є, скоріше, лакунарним, і його "освоєння" лише починається в актуальний період інтеграції української та західноєвропейської культур. В англійській лінгвокультурі даний концепт, навпаки, досить "прагматизований" і активно використовується в текстах-порадах з метою навчання позитивному іміджу в публічній та міжособистісній комунікації.
The article represents a contrastive study of the linguistic means verbalizing the ethno-specific aesthetic concept CHARM І ЧАРІВНІСТЬ in the English and Ukrainian languages. The research focuses on the reconstruction of the common and distinctive features of this concept in English and Ukrainian linguistic cultures. The work considers motivational, notional, associative and evaluative features of the given concepts. The presence of common motivational features in the structures of the concepts of CHARM and ЧАРІВНІСТЬ suggests that the phenomenon of charm was interpreted in the English and Ukrainian linguistic cultures in the same way. The study results indicate that the informants of both cultures associate the common features of CHARM with both internal and external abilities of a person to attract charm and enrapture other people. The differences in the perception of this concept are the following: for English-speaking informants CHARM is expressed as a set of outward means for creating a pleasant communicative environment in every-day and professional interaction. For Ukrainian-speaking informants CHARM is an inherent property related to a definite set of ethical values (faith, goodness, sincerity) usually born by loved-ones, relatives, first of all mothers. The linguistic reconstruction of the concept CHARM І ЧАРІВНІСТЬ showed that the concept is rather lacunary for the carriers of Ukrainian, and its "mastering" only begins at the current period of the integration of Ukrainian and Western European cultures. 1n the English linguistic culture, concept CHARM, on the contrary, is quite "pragmatised" and is actively used in text- advice in order to create a positive image in public and interpersonal communication.

Бібліографічний опис

Tomchakovska, Yuliia. Reconstruction of the esthetic concept of CНARM in the English and Ukrainian linguistic cultures / Y.Tomchakovska // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 11. – С. 184-191. D01 https:ІІdoi.orgІ10.32837І2312-3192-2018-11-184-191.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Концепт CHARM і ЧАРІВНІСТЬ, концептуальна ознака, контрастивний, вербалізація, англомовна, україномовна лінгвокультура, Concept CHARM І ЧАРІВНІСТЬ, conceptual feature, contrastive, verbalization, English, Ukrainian, linguistic culture

Цитування

Tomchakovska, Yuliia. Reconstruction of the esthetic concept of CНARM in the English and Ukrainian linguistic cultures / Y.Tomchakovska // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 11. – С. 184-191. D01 https:ІІdoi.orgІ10.32837І2312-3192-2018-11-184-191.