Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України : монографія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Задерейко, Олександр Владиславович
Троянський, Олександр Вячеславович
Чанишев, Рашид Ібрагимович
Дика, Анастасія Іванівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У монографії розглянуто питання захисту інформаційного суверенітету України в умовах реалізації її стратегічного курсу на інтеграцію у світовий інформаційний простір. Проаналізовано сучасні тенденції зламу традиційного та інформаційного суверенітетів держави, які становлять приховану загрозу втрати державного суверенітету, а також правові аспекти захисту інформаційного суверенітету України з позицій чинного законодавства. Розглянуто сучасні умови та існуючі технології інформаційного впливу на громадян держави, які цілеспрямовано впроваджуються у суспільство з метою зламу інформаційного суверенітету держави. Запропоновано структуру захисту інформаційного та цифрового суверенітетів держави, впровадження якої забезпечить захист державного суверенітету України, зокрема у цифровому просторі.
The monograph deals with the issues of protecting the information sovereignty of Ukraine in the context of implementing its strategic course for integration into the world information space. The article analyzes current trends in breaking the traditional and information sovereignty of the state, which pose a hidden threat of loss of state sovereignty, as well as legal aspects of protecting the information sovereignty of Ukraine from the standpoint of current legislation. Modern conditions and existing technologies of information influence on state citizens, which are purposefully introduced into society in order to break the information sovereignty of the state, are considered. A structure for protecting the information and digital sovereignty of the state is proposed, the implementation of which will ensure the protection of the state sovereignty of Ukraine, in particular in the digital space.

Бібліографічний опис

Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України : монографія / О. В. Задерейко, О. В. Троянський, Р. І. Чанишев, А. І. Дика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса : Фенікс, 2022. – 220 с. Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.22733

Ключові слова

цифровий суверенітет держави, медійна інфраструктура держави, традиційний суверенітет держави, цифрове середовище, цифровий простір, розуміння війни, застосування кіберзброї, кібервійна, багатовимірні нелінійні війни, інформаційний «щит» держави, інформаційне середовище, інформаційний вірус, інформаційна дія, маніпулювання інформацією, феномен кліпового мислення, особливості інформаційної поразки, консціентальні війни, консціентальна зброя, захист свідомості громадян, інформаційні системи, захисту інформаційного суверенітету, digital sovereignty of the state, media infrastructure of the State, Traditional sovereignty of the state, digital environment, digital space, understanding of war, use of cyber weapons, cyber war, multidimensional nonlinear wars, information" Shield "of the state, information environment, information virus, Information Action, information manipulation, the phenomenon of clip thinking, features of information defeat, conceptual Wars,, conceptual weapons, protection of citizens' consciousness, Information Systems, Protection of information sovereignty

Цитування

Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України : монографія / О. В. Задерейко, О. В. Троянський, Р. І. Чанишев, А. І. Дика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса : Фенікс, 2022. – 220 с. Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.22733