Страхове право : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Харитонов, Є. О.
Давидова, І. В.
Адамова, О. С.
Берназ-Лукавецька, О. М.
Мельник, О. В.
Токарева, В. О.
Омельчук, О. С.
Журило, С. С.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Страхове право», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (спеціальність 081 «Право»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та семестрового контролю.
The teaching and methodical manual contains corresponding materials the academic discipline "Insurance Law", which is developed in accordance with the program for students of higher education (specialty 081 "Law"). The guide contains the curriculum of the academic discipline with methodical instructions for each topic, plans practical classes and tasks for independent work. The manual provides a list of recommended literature that can be used during preparation to practical classes and semester control.

Бібліографічний опис

Страхове право : навч.-метод. посібн. [Електронне видання] / авт. кол.; за ред. Є. О. Харитонова, В. О. Токаревої ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2022. – 136 с. – Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/25155

Ключові слова

класифікація страхування, поняття страхування та страхового права, страхове зобов’язання, транспортне страхування, майнове страхування, classification of insurance, concepts of insurance and insurance law, insurance obligation, transport insurance, property insurance, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Страхове право : навч.-метод. посібн. [Електронне видання] / авт. кол.; за ред. Є. О. Харитонова, В. О. Токаревої ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2022. – 136 с. – Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/25155