Історія дипломатії : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Бігняк, О. В.
Бігняк, Олександр Валентинович
Bihniak, Oleksandr V.
Бєлогубова, О. О.
Бєлогубова, Оксана Олександрівна
Bielohubova, Oksana O.
Грушко, М. В.
Грушко, Мальвіна Валеріївна
Hrushko, Malvina V.
Мануїлова, К. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Історія дипломатії», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань здобувачів вищої освіти, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
The publication determines the amount of knowledge that must be acquired by the applicant in accordance with the requirements of the educational and qualification characteristics of the future jurist in the discipline "History of Diplomacy", the sequence of mastering the discipline, taking into account interdisciplinary links, guidelines for independent work , components of assessment of knowledge of applicants for higher education, list of recommended reading. The textbook is designed for applicants for higher education and research and teaching staff of higher law schools.

Бібліографічний опис

Історія дипломатії : навч.-метод. посібник / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О. В. Бігняка. – Одеса : Гельветика, 2021. – 116 с.

Ключові слова

формування сучасної дипломатичної системи, Історія української дипломатії, економічна дипломатія, formation of a modern diplomatic system, History of Ukrainian diplomacy, economic diplomacy, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, навчально-методичний посібник, training manual

Цитування

Історія дипломатії : навч.-метод. посібник / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О. В. Бігняка. – Одеса : Гельветика, 2021. – 116 с.